Top tài liệu

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 1

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*********

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá TB Kém Tốt Khá TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người thực tập phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin tại phần I và tự đánh giá, nhận xét tại mục “Người thực tập” của phần II, sau đó chuyển cho cán bộ hướng dẫn nhận xét, đánh giá.

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi : …………………………………………………………………………………

Tên tôi là : …………………………………………………………………………………

Sinh viên lớp: ……………………

Được sự đồng ý của quý công ty, trong thời gian qua, tôi đã được trực tiếp đến phòng…………………… để thực tập, làm quen với công việc thực tế, tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ ngày đến ngày . Trong thời gian thực tập tại đây, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của lãnh đạo công ty cũng như các anh/chị làm việc tại phòng, tôi đã có cơ hội tìm hiểu và được thực hành một số công việc tại phòng.

Nay tôi làm đơn này kính trình lên ban lãnh đạo công ty xác nhận cho tôi về việc đã thực tập tại công ty trong khoảng thời gian trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

…….., ngày …… tháng …… năm ……..

                                                                                                       Người làm đơn

Nhận xét của đơn vị thực tập

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 3

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*********

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập
Tốt Khá TB Kém Tốt Khá TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc
Nhận xét chung

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy xác nhận thực tập số 4

CÔNG TY…………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập:…………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………………………………………………..

Tên sinh viên thực tập:……………………………………………………….. MSSV:………………..

Thời gian thực tập: Từ ngày…………………………………… Đến ngày…………………………….

Bảng đánh giá và nhận xét quá trình thực tập của công ty:

Nội dung đánh giá

Tốt Khá Trung bình

Kém

Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………,ngày……tháng…..năm…....

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.