Top tài liệu

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 1 

Mẫu số: 02/MTK

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ

(Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ký)

Mã số hồ sơ: (1)……………………

Kính gửi Kho bạc Nhà nước:…………………………………………………………………………………..

Tên đơn vị: (2)………………………………………………….. Mã ĐVQHNS…………………………..

QĐ thành lập số: (3)…………. Do cơ quan: (4)………….. Cấp ngày/tháng/năm: (5)……………..

Tên cơ quan cấp trên:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên Chủ tài khoản:………………………………………………………………………………………..

CMND số:…………………………. Cấp: ngày/tháng/năm………… Nơi cấp………………………….

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản số…………………. Ngày/tháng/năm……………………

Họ và tên Kế toán trưởng:………………………………………………………………………………………

QĐ bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng………………….. Ngày/tháng/năm…………………….

Thay đổi này áp dụng đối với tài khoản: (6)………………………………………………………………..

Lý do thay đổi : (7)………………………………………………………………………………………………..

Mẫu dấu, mẫu chữ ký:

Chữ ký thứ nhất

(01 Chủ tài khoản và 03 người được ủy quyền)

Chữ ký thứ hai

(01 Kế toán trưởng và 02 người được ủy quyền)

Chủ tài khoản

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Kế toán trưởng

Họ tên:……………….

 

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Người được ủy quyền

Họ tên:……………….

Chức vụ:…………….

 

1…………………

2…………………

Mẫu dấu:              (1)                                            (2)

Mẫu chữ ký số (1) và (2) của người ký chữ ký thứ nhất và người ký chữ ký thứ hai phải giống nhau.

 

………, ngày….. tháng….. năm……

Chủ tài khoản
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

DÀNH CHO KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước đồng ý theo yêu cầu đăng ký sử dụng tài khoản của đơn vị:

Số tài khoản: (8)………………………. Tên tài khoản: (9)…………………………………………………

Ngày bắt đầu hoạt động:………………………..  Có giá trị đến ngày:………………………………..

Đã kiểm soát đầy đủ hồ sơ theo quy định.

 

Trưởng phòng (bộ phận) kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Duyệt y
……, ngày….. tháng….. năm…..
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Lưu ý:

(1): KBNN ghi theo Mã hồ sơ lần đầu của đơn vị

(2): ghi theo mẫu dấu đăng ký

(3), (4), (5): Ghi số quyết định, tên cơ quan ra quyết định, ngày/tháng/năm của quyết định

(6): Nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, chủ đầu tư có nhiều dự án sự thay đổi áp dụng đối với nhiều TK tương ứng, sử dụng Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết

(7): Ghi rõ nội dung thay đổi do thay đổi hồ sơ, mẫu dấu, mẫu chữ ký thứ nhất, mẫu chữ ký thứ hai

(8), (9): Đối với TK dự toán ghi theo mã tài khoản dự toán TK 95x (nếu đơn vị có nhiều nguồn vốn, Chủ đầu tư có nhiều dự án phải đăng ký sử dụng nhiều TK tương ứng, KBNN ghi rõ số và tên tài khoản trên Bảng kê đăng ký sử dụng tài khoản chi tiết), KBNN hạch toán, ghi số tài khoản chi ngân sách theo chứng từ thực tế phát sinh: Thực chi, tạm ứng, ứng trước…

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 2

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……..

Số: …/ĐN-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐỀ NGHỊ

V/v khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Kính gửi: Ban Tổ chức ………………………………

Căn cứ Thông báo số: …/TB-PC64 ngày …/…/20… của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ……….. về việc con dấu hết giá trị sử dụng.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường Tiểu học …………. đã được Công an tỉnh ……….. được cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đến nay con dấu đã hết hạn sử dụng theo quy định. Giấy chứng nhận đã đăng ký: … do Công an ………. cấp ngày … tháng … năm 20…

Hiện tại con dấu cũ của chúng tôi đã hết hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Ban Tổ chức tỉnh Ủy ……….. giới thiệu Đ/C ………….. Chủ tịch Công đoàn Trường …………đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh …………. khắc, đổi lại dấu theo quy định hiện hành.

Xin chân trọng cảm ơn.

BCH CÔNG ĐOÀN

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 3

ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ………

Số: …/GT-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: Ban Tổ chức tỉnh Ủy ……………………..

Ban Chấp hành Công đoàn Trường …………….. xin trân trọng giới thiệu: Đ/c ………………………..

Chức vụ: Chủ tịch Công Trường ……………………………

Được cử đến: Ban Tổ chức tỉnh Ủy …………………………

Về việc: Đề nghị Ban Tổ chức tỉnh Ủy ………… giới thiệu Đ/c ……………… đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ………………. khắc, đổi lại con dấu Công đoàn cơ sở do hết hạn sử dụng theo quy định Pháp luật.

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ để Đ/c ……………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày … tháng … năm 20….

Xin chân trọng cảm ơn.

BCH CÔNG ĐOÀN

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 4

ỦY BAN KIỂM TRA

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC ……

Số: …/ĐN-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày … tháng … năm 20…

BẢN ĐỀ NGHỊ

V/v khắc, đổi lại con dấu Công đoàn

Kính gửi: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh ………………………….

Căn cứ Thông báo số: …/TB-PC64 ngày …/…/20… của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh ……….. về việc con dấu hết giá trị sử dụng.

Ban Chấp hành Công đoàn Trường ………….. đã được Công an tỉnh ………… được cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, đến nay con dấu đã hết hạn sử dụng theo quy định. Giấy chứng nhận đã đăng ký: … do Công an …………. cấp ngày … tháng … năm 20….

Hiện tại con dấu của chúng tôi đã hết hạn sử dụng theo quy định. Vì vậy chúng tôi làm đơn này, đề nghị Quý cơ quan cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho đơn vị chúng tôi theo quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan tạo điều kiện để chúng tôi sớm có con dấu mới.

Xin trân trọng cảm ơn.

BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 5

TÊN ĐƠN VỊ
————
Số:  01/2021/CV-….
(V/v: Đổi lại con dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
…………, ngày …. tháng ….năm ….

Kính gửi: CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – BỘ CÔNG AN

Tên tổ chức: ………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………..
Quyết định thành lập số ………..ngày …./…/……của …………………
Đại diện:Ông ………………- Chức vụ: …………………….

Chúng tôi xin trình bày với Quý cơ quan một việc như sau:

(Tên đơn vị) được thành lập ngày…….. tháng …. năm ………… Sau đó chúng tôi được Quý cơ quan cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Vào tháng … năm …. bộ phận văn thư của (tên đơn vị) có làm thất lạc một số tài liệu, trong đó có: 01 đăng ký mẫu dấu của (tên đơn vị) do Cục cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an cấp tại khu vực:…………………… Sau khi phát hiện ra mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, trung tâm tôi chưa thông báo về việc mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của (tên đơn vị), bằng văn bản này, tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Quý cơ quan cho trung tâm chúng tôi được xin cấp lại con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 6

CÔNG TY TNHH …..

Số: ……/TB-VT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20….

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: …………………………………………

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………….…………

Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu như sau:

1. Mẫu con dấu:

Mẫu con dấu cũ

Mẫu con dấu mới

Ghi chú

2. Số lượng con dấu:

– Số lượng con dấu trước khi thay đổi: 01 con dấu

– Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01

3. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu: từ ngày …. tháng … năm …

Kính đề nghị Quý Phòng công bố mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp, phù hợp thuần phong mỹ tục, văn hóa, khả năng gây nhầm lẫn của mẫu con dấu và tranh chấp phát sinh do việc quản lý và sử dụng con dấu.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

………………………….

Mẫu văn bản đề nghị đổi con dấu số 7

CÔNG TY …..

Số: ….. /2018/CV-VT

V/v: Trả dấu Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

Kính gửi: PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH – CÔNG AN T.P HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………… do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày …………………….

Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông …………………– Giám đốc

Bằng công văn này, kính trình bày với Quý cơ quan việc như sau:

Vào ngày…………………, do sơ xuất của nhân viên nên mặt dấu đã bị hư hỏng. Vì vậy, công ty đã thực hiện khắc con dấu mới và đăng công bố mẫu dấu mới lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thành công.

Bằng công văn này, kính đề nghị Quý cơ quan cho doanh nghiệp được trả lại con dấu; Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu đã được cấp nhằm thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

“2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp”

Công ty cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung công văn này.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

…………….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.