Top tài liệu

Mô đun 03 – GVPT – Sử dụng CNTT trong kiểm tra, đánh giá…

1. Hàm nào sau đây được dùng để tính trung bình cộng trong Excel?

=>  AVARAGE

2. Nhận định nào sau đâylà đúng khi nói về Google Forms?

=> Là công cụ tạo và quản lý biểu mẫu khảo sát.

3. Để sắp xếp một danh sách họ và tên học sinh theo thứ tự bảng chữ cái, trước hết ta cần thực hiện thao tác nào?

=> Tách riêng tên và họ – tên đệm của học sinh.

4. Trong Word hoặc PowerPoint, đ ể chèn một hình vẽ, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

=> Chọn Insert > Shapes

5. Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của việc sử dụng các hệ thống kiểm tra, ôn luyện qua mạng?

=> Phụ thuộc nhiều vào đường truyền Internet.

6. Những công cụ nào sau đây được dùng để tổ chức kiểm tra, ôn luyện qua mạng?

=> Google Forms

7. Để tạo các dòng kẻ trong để kiểm tra như hình sau, chúng ta nên sử dụng cách nào sau đây?

=> Sử dụng Tabs

8. Khi sử dụng Wrap Text để điều chỉnh hình ảnh nằm trên cùng một dòng văn bản, ta sử dụng lệnh nào sau đây?

=> In Line With Text

9. Một đoạn văn bản để giảng khoảng cách giữa các dòng, ta cần thay đổi chỉ số nào?

=> In Line spacing

10. Trong PowerPoint và Word, để gộp nhiều đối tượng thành một nhóm ta sử dụng lệnh nào sau đây?

=> Group

11. Khi sử dụng hình ảnh minh hoạ trong các đề kiểm tra, ta nên:

=> Bố trí các hình ảnh xen kẽ với văn bản một cách hợp lí để tránh lãng phí giấy.

12. Để gộp 2 ô trong bảng ta sử dụng lên nào sau đây?

=> Merge Cells

13. So với Excel, Google Sheets có ưu điểm nào sau đây?

=> Dùng để chia sẻ, hợp tác nhóm.

14. Khi chèn công thức toán học vào đề kiểm tra, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

=> Insert > Equation.

15. Để ẩn đi tất cả các đường viền của bảng, ta chọn mục nào sau đây?

=> No Border

16. So với Google Forms, Kahoot! có hạn chế là:

=> Không hỗ trợ câu hỏi tự luận.

17. Sắp xếp các ý sau theo thứ tự các bước tổ chức kiểm tra, ôn luyên qua mạng.

=>  – Nhập đề vào hệ thống

– Giao đề cho học sinh

– Chấm và trả bài

– Thu thập kết quả kiểm tra, ôn luyện

18. Hồ sơ kết quả quá trình của học sinh thường được lưu trữ dưới dạng tệp tin nào sau đây?

=> Excel

19. Soạn thảo lại 1 trong các câu sau (kèm mẫu trên word), lưu lại dưới định dạng .docx và tải lên tải lên.

20. Tạo một bài kiểm tra gồm 10 câu dưới dạng biểu mẫu Google Forms. Sao chép và nhập đường link dẫn đến biểu mẫu.

21. Thiết kế một đề kiểm tra với thời lượng 35 phút. Hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận, lưu dưới định dạng .docx và tải file lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.