Mời quý thầy cô hãy đưa ít nhất 3 động từ cho mỗi cấp độ phức tạp trong bảng Khung nhận thức của Bloom dưới đây: Nhận biết / Ghi nhớ Thông hiểu Vận dụng Phân tích Đánh giá Sáng tạo

Trả lời:

  • Nhận biết / ghi nhớ: Nêu được, kể được, nói được, nhận biết được, xác định được
  • Thông hiểu: mô tả được, trình bày được, giới thiệu được
  • Vận dụng: Nhận xét được, giải thích được, thực hiện được
  • Phân tích: so sánh được, phân loại được
  • Đánh giá: đánh giá được, trình bày nhận định
  • Sáng tạo: đưa ra được, đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.