Nêu ít nhất 3 năng lực cần có đối với CBQL trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu triển khai CTGDPT 2018

  • Năng lực quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường THCS
  • Năng lực quản trị nhân sự trong trường THCS
  • Năng lực quản trị tài chính trường THCS theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình
  • Năng lực quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường THCS
  • Năng lực quản trị chất lượng giáo dục trường THCS
  • Năng lực xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THCS
  • Năng lực thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS
  • Năng lực phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS
  • Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh THCS.

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.