Top tài liệu

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module 3 môn Đạo đức

1. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung môn Đạo đức gồm những mặt nào?

Giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.

Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kinh tế.

Giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục pháp luật.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu cần đạt về các năng lực được phát triển qua dạy học môn Đạo đức là biểu hiện của những năng lực nào?

Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.

Cả 2 ý trên.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, trắc nghiệm khách quan có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Tư duy của học sinh.

Cả 2 ý trên.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Bài kiểm tra tự luận trong dạy học môn Đạo đức có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Kiến thức, thái độ và kỹ năng, hành vi của học sinh.

Quá trình học sinh tư duy trong quá trình học tập.

Cả 2 ý trên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp quan sát có thể được sử dụng để kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Những biểu hiện năng lực theo quy định của chương trình giáo dục.

Thái độ, hành vi đạo đức của học sinh.

Cả 2 ý trên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp vấn đáp có thể kiểm tra, đánh giá những nội dung gì?

Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh, quá trình học sinh tư duy.

Kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh, quá trình học sinh tư duy.

Kiến thức, thái độ, kỹ năng, hành vi của học sinh.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Những sản phẩm hoạt động có thể được đánh giá gồm những gì?

Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…

Các loại phiếu học tập; hiện thực được cải tạo; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp…

Các loại phiếu học tập; tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động…; những đồ dùng, tiền bạc được học sinh quyên góp…

8. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá thường xuyên trong dạy học môn Đạo đức gồm những nội dung gì?

Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo từng bài học, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung, các yêu cầu cần đạt theo từng nội dung, bài học được quy định trong chương trình môn học.

9. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung đánh giá định kỳ bao gồm những gì?

Các biểu hiện về năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.

Các biểu hiện về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học.

Các biểu hiện về phẩm chất và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã học, các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương trình môn học

10. Chọn đáp án đúng nhất

Đặc điểm Hỗ trợ cá nhân hóa việc học tập của câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học môn Đạo đức có những biểu hiện gì?

Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Chẩn đoán và khuyến khích cá nhân học tập, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

Khuyến khích cá nhân học tập, tạo khả năng trách nhiệm đối với việc học của bản thân, sử dụng sai lầm như là cơ hội để học tập và cải thiện, phát triển bản thân.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình nhận thức có những mức độ nào?

Phản hồi thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, cung cấp thông tin.

Hồi tưởng thông tin, xử lý thông tin, tạo thông tin.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu hỏi, bài tập tự luận có những nhược điểm gì?

Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, giáo viên mất nhiều thời gian chấm bài, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

Thường chỉ chỉ kiểm tra được nội dung trong một phạm vi hẹp, mất nhiều thời gian cho việc trả lời câu hỏi, việc đánh giá có thể thiếu chính xác.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trắc nghiệm khách quan có ưu điểm gì?

Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá trên quy mô số lượng học sinh lớn.

Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh.

Có giá trị đo lường khả năng học tập của học sinh cao, việc đánh giá chính xác, khách quan, có thể kiểm tra và đánh giá nhanh trên quy mô số lượng học sinh lớn

14. Chọn đáp án đúng nhất

Để xây dựng kế hoạch đánh giá một chủ đề trong môn Đạo đức, giáo viên có thể tiến hành theo những bước cơ bản nào?

Xác định mục tiêu, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, thiết kế và sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

Xác định mục tiêu, thời gian tổ chức đánh giá, lập bảng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sử dụng công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập.

15. Chọn đáp án đúng nhất

Đường phát triển năng lực trong môn Đạo đức gồm mấy mức độ?

3

4

5

16. Chọn đáp án đúng nhất

Năng lực Nhận thức chuẩn mực hành vi có những chỉ báo nào?

Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn

Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.

Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.

Cả 3 ý trên.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Để sử dụng các kết quả kiểm tra, đánh giá nhằm ghi nhận sự tiến bộ của học sinh, cải tiến chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể tiến hành như thế nào?

Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; tìm hiểu, xác định nguyên nhân dẫn đến các câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

Sử dụng kết quả để đánh giá học sinh đang ở mức độ nào trong đường phát triển năng lực, dự đoán các khả năng dẫn đến sai lầm của học sinh thông qua việc phân tích các câu hỏi có nhiều câu trả lời sai; đề xuất các biện pháp để có thể khắc phục nguyên nhân; động viên, khen ngợi và hỗ trợ học sinh đặt ra các kế hoạch học tập phù hợp để hướng đến mục tiêu đạt được mức độ cao hơn.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Mức chưa hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học và chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

CChưa thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học, chưa có biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Mức hoàn thành trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.

Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và có biểu hiện cụ thể về các thành phần của năng lực môn Đạo đức.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Mức hoàn thành tốt trong đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức có những biểu hiện gì của học sinh?

Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức hoặc thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Thực hiện tốt một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức và thường xuyên có các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn Đạo đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.