Nhận thức và vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?

Nhận thức và vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?

Nhận thức và vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng ta?

Lời giải

Nhận thức và vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng vào giải quyết mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và chính trị là nội dung cốt lõi nhất của đường lối đổi mới của Đảng ta. Quá trình lãnh đạo cách mạng, tư duy của Đảng luôn thể hiện sự độc lập sáng tạo trong nhận thức, vận dụng quy luật này.

Trước đổi mới, nhận thức và vận dụng của Đảng ta có những hạn chế nhất định, chưa đảm bảo tính đồng bộ và toàn diện. Trong giai đoạn này, vai trò của kiến trúc thượng tầng chưa được phát huy một cách đầy đủ để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Giải quyết vấn đề kinh tế chưa xuất phát từ thực trạng, bản chất, quy luật kinh tế một cách triệt để. Hậu quả của nó là kinh tế trì trệ, kém phát triển và hệ thống kiến trúc thượng tầng cồng kềnh kém hiệu quả.

Trong đổi mới, Đảng ta đã nhận thức và vận dụng sâu sắc quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng vào đổi mới kinh tế và chính trị. Tư tưởng của Đảng ta là phải đổi mới đồng bộ và toàn diện, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đổi mới chính trị phải thận trọng từng bước, theo yêu cầu của đổi mới kinh tế. Tính đồng bộ, toàn diện trong đổi mới kinh tế và chính trị thể hiện tư tưởng không tuyệt đối hóa, tách rời giữa kinh tế và chính trị. Trong tính toàn diện đó, Đảng ta xác định vị trí giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị không ngang bằng nhau. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, Đảng ta đã thể hiện vai trò quyết định của kinh tế đối với chính trị; đổi mới chính trị phải thận trọng, từng bước phù hợp với yêu cầu của kinh tế. Như vậy, đổi mới chính trị không tách rời đổi mới kinh tế, mà theo yêu cầu và đặc điểm tiến trình phát triển của kinh tế. Từ đó đã thể hiện sâu sắc nội dung cốt lõi của mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng.

Hiện nay, Đảng ta tiếp tục nhất quán với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng nhất nguyên về chính trị, một đảng duy nhất lãnh đạo và lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là sản phẩm của nhận thức và vận dụng đúng đắn, sáng tạo mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng vào đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong tình hình mới. Thực hiện kinh tế thị trường là phù hợp với quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhưng lại chứa đựng nhiều yếu tố, xu hướng phát triển khác nhau. Với đặc điểm nền kinh tế đó, tự nó có nhu cầu ổn định chính trị để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bảo đảm cho phát triển bền vững. Thực hiện nhất nguyên về chính trị, một đảng lãnh đạo là phản ánh đúng nhu cầu đòi hỏi của phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Tư tưởng đó không những không trái với nguyên tắc phương pháp luận mácxít, mà còn thể hiện sự vận dụng sáng tạo quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng vào thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.