Nhận xét của đơn vị thực tập nhà thuốc Mẫu số 1

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên thực tập:

Lớp:……………………………………….. Ngành:……………………….. Niên khóa:…………………………………

Đơn vị thực tập: …………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn thực tập: …………………………………………………………………………………………….

Thời gian thực tập: …………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung công việc được phân công: ………………………………………………………………………………..

Nhận xét:

– Trong thời gian thực tập tại … từ ngày… đến ngày…., sinh viên… đã có ý thức chấp hành tốt những quy định của công ty, chịu khó học hỏi và cầu tiến trong công việc. Bên cạnh việc có khả năng nắm bắt nhanh, áp dụng tốt kiến thức vào thực tiễn thì bạn còn hăng hái nghiên cứu, tìm hiểu những hoạt động, tài liệu của công ty để phục vụ cho việc hoàn thành luận văn của mình.

– Những nội dung trình bày trong bài báo cáo thực tập với đề tài… này là phù hợp với tình hình hiện tại của đơn vị. Chúng tôi đánh giá cao kết quả thực tập của em.

……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nhận xét của đơn vị thực tập nhà thuốc Mẫu số 2

Trường: …………………………..

Khoa: …………………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

Người hướng dẫn thực tập:……………………………………………………………………

Đơn vị thực tập:………………………………………………………………………………………….

Phòng ban:………………………………………………………………………………………………….

Họ tên sinh viên thực tập:………………………………………………….. MSSV:……………..

Lớp:……………………………………….. Ngành:……………………….. Niên khóa:…………………………….

Thời gian thực tập: Từ ngày………………………………… Đến ngày…………….…………

Qua thời gian hướng dẫn tập sự, tôi có nhận xét như sau:

– Về ý thức, thái độ, đạo đức: ………………………………………………………………………….

– Về kiến thức, năng lực chuyên môn: …………………………………………………………….

– Về tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm: ………………………………………………………

– Những mặt còn hạn chế: ………………………………………………………………………………

– Điểm đánh giá: ……………………………………………………………………………………………

……, ngày… tháng… năm…

Người đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nhận xét của đơn vị thực tập nhà thuốc Mẫu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………….

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………………………………………

Lớp:………………. Khóa………………. Khoa:…………………… trực thuộc Trường…………………………..

Trong thời gian từ ngày……… tháng…….năm………… đến ngày…….. tháng……. năm…………………

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau:

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

2. Về tinh thần thái độ học tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ, lối sống:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Các nhận xét khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ngày…….tháng………..năm………….
Xác nhận của đơn vị thực tập
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhận xét của đơn vị thực tập nhà thuốc Mẫu số 4

Nhận xét của đơn vị thực tập nhà thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.