Top tài liệu

1. Đánh giá gợi ý nhận xét môn Mĩ thuật

STT Nội dung nhận xét
1 MT1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 MT10 Cần tự giác học tập
3 MT11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
4 MT12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
5 MT13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 MT14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao
7 MT15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 MT16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 MT17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 MT18 Có cố gắng trong học tập
11 MT19 Có tiến bộ trong học tập
12 MT2 Biết giúp bạn học tập
13 MT20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 MT21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 MT22 Hoàn thành công việc được giao
16 MT23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 MT24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 MT25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 MT26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 MT27 Tiếp thu bài chậm
21 MT28 Tiếp thu bài nhanh
22 MT29 Tự giác học tập
23 MT3 Biết hợp tác với bạ
24 MT30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 MT31 Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý
26 MT32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 MT4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập
28 MT5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 MT6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 MT7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 MT8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 MT9 Cần tích cực tự học

2. Đánh giá gợi ý nhận xét môn Kĩ thuật

STT Nội dung nhận xét
1 Kt1 Biết giữ gìn đồ dùng học tập
2 Kt10 Cần tự giác học tập
3 Kt11 Chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
4 Kt12 Chưa chủ động thắc mắc, phát biểu ý kiến
5 Kt13 Chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
6 Kt14 Chưa có ý thức tự giác trong nhiệm vụ được giao
7 Kt15 Chưa hoàn thành bài tập ở nhà
8 Kt16 Chưa tích cực tham gia hoạt động giáo dục
9 Kt17 Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập
10 Kt18 Có cố gắng trong học tập
11 Kt19 Có tiến bộ trong học tập
12 Kt2 Biết giúp bạn học tập
13 Kt20 Hiểu bài và làm bài đầy đủ
14 Kt21 Hoàn thành các yêu cầu học tập, rèn luyện ở trường, lớp
15 Kt22 Hoàn thành công việc được giao
16 Kt23 Hoàn thành nhiệm vụ được giao
17 Kt24 Lắng nghe cô giáo giảng trong giờ học
18 Kt25 Tập trung, lắng nghe trong giờ học
19 Kt26 Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định học tập
20 Kt27 Tiếp thu bài chậm
21 Kt28 Tiếp thu bài nhanh
22 Kt29 Tự giác học tập
23 Kt3 Biết hợp tác với bạ
24 Kt30 Tự giác tham gia vào công việc nhóm
25 Kt31 Tự sắp xếp thời gian học tập hợp lý
26 Kt32 Tự tin, chủ động trong các tình huống học tập
27 Kt4 Biết tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong học tập
28 Kt5 Cần hoàn thành nhiệm vụ được giao
29 Kt6 Cần mạnh dạn, tự tin phát biểu ý kiến hơn nữa
30 Kt7 Cần tích cực chủ động trong học tập
31 Kt8 Cần tích cực tham gia hoạt động giáo dục
32 Kt9 Cần tích cực tự học

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.