Top tài liệu

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LIÊN CHIỂU                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ………………………..                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Tên đề tài: Một vài biện pháp …………………… ở lớp ……….. Trường ……………………………..

Mã số: …………………

Tác giả: …………………

Chức vụ: Giáo viên

Bộ phận công tác: Tổ ………………..

 

TỔ CHUYÊN MÔN

Nhận xét:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xếp loại:………….

Ngày … tháng … năm 20…

Tổ trưởng

HỘI ĐỒNG KHGD TRƯỜNG

Nhận xét:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Xếp loại:………….

Ngày …. tháng… năm 20…

Hiệu trưởng

PHÒNG GD&ĐT LIÊN CHIỂU

Nhận xét:……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xếp loại:………….

Ngày…..tháng…… năm ….

Trưởng phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.