Top tài liệu

NHẬT KÝ THỰC TẬP

– Vào lúc 8h00, ngày 15/4/2014: Trình Chủ tịch UBND phường Giấy giới thiệu về đơn vị thực tập.

– Ngày 16/4/2014, lúc 14h00′. Sau khi làm các công việc thuộc công tác chuyên môn của mình xong, tôi tìm hiểu về các văn bản hành chính tại phường và lựa chọn các văn bản nào phù hợp với đề tài thực tập. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phường thông qua các văn bản, giáo trình của những học viên khóa trước về đây thực tập, Quy chế làm việc của UBND phường.

– Ngày 17/4/2014, lúc 14h00′: Tôi tìm hiểu về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phường thông qua các văn bản, Quy chế làm việc của UBND phường, các báo cáo của phường qua các năm 2012-2013.

– Ngày 18/4/2014: Tôi gặp các anh chị cán bộ phường để thống nhất chọn đề tài và tìm hiểu thực trạng về vấn đề đào tạo và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của cán bộ, công chức của phường.

– Ngày 19/4 – 20/4/2014: Nghỉ theo qui định.

– Ngày 21/4/2014: Các anh chị cán bộ, công chức phường đã rất nhiệt tình hướng dẫn và giải thích cho tôi những vấn đề tôi thắc mắc và quan tâm.

– Ngày 22/4/2014: tôi đã tiếp tục nghiên cứu các Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn khác nhằm phục vụ cho việc hoàn tất bài Báo cáo thực tập của mình.

– Ngày 23/4/2014: tiếp tục trao đổi các anh chị cán bộ, công chức trong phường về đề tài tôi làm.

– Ngày 24/4/2014: cập nhật các văn bản liên quan đến đề tài.

– Ngày 25/4/2014: Nghiên cứu các văn bản, Luật về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức.

– Ngày 26-27/4/2014: Nghỉ theo qui định.

– Ngày 28/4 đến 29/4/2014: Tiếp tục thực hiện một số công việc được giao trong thời gian thực tập.

– Ngày 30/4 – 4/5/2014: Nghỉ Lễ 30/4, 1/5 theo qui định.

– Ngày 6/5 đến 7/5/2014: Nghiên cứu, phân tích vấn đề trong năm 2012-2013

– Ngày 8/5 đến 9/5/2014: tập trung cho việc viết nội dung của đề tài và cũng tranh thủ trao đổi thêm anh chị cán bộ, công chức trong phường về các vấn đề có liên quan trong bài Báo cáo thực tập của mình.

– Ngày 10/5 – 11/5/2014: Nghỉ theo qui định.

– Ngày 12/5/2014: Tôi đã hoàn thành bài Báo cáo thực tập của mình.

– Ngày 13/5/2014: Sau khi chỉnh sửa bài báo cáo thực tập của mình và trình bài báo cáo thực tập của mình cho đồng chí lãnh đạo phường xem và đánh giá.

– Ngày 14/5/2014: Sau khi xem bài báo cáo thực tập của tôi, đ/c lãnh đạo đã nhận xét đánh giá bài báo cáo thực tập và ký tên đóng dấu.

– Ngày 15/5/2014: Bài cáo báo thực tập của tôi đã hoàn chỉnh theo yêu cầu của học viện đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *