Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị trong quân đội?

Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị trong quân đội?

Nội dung nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị trong quân đội?

Lời giải

Lý luận là giai đoạn phát triển cao của nhận thức, là hệ thống tri thức phản ánh những mối liên hệ bản chất, tất yếu của hiện thực khách quan. Các nguyên lý, phạm trù, quy luật là hạt nhân của lý luận. Thực tiễn là hoạt động vật chất có tính lịch sử và xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội và tư duy. Lý luận và thực tiễn luôn có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau. Theo Hồ Chí Minh: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”[1].

Lý luận không hình thành tự phát mà xuất phát từ thực tiễn, khái quát từ những kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ cho hoạt động thực tiễn và khi được thực tiễn kiểm nghiệm đúng thì lý luận đó trở thành khoa học. Thực tiễn là cơ sở, động lực, là mục đích của nhận thức lý luận, là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý.

Lý luận có tính độc lập tương đối so với thực tiễn, có thể tác động trở lại thực tiễn. Lý luận vạch phương hướng hoạt động cho con người; trang bị cho chủ thể hoạt động những quan niệm khoa học về thế giới, hệ thống nguyên tắc, phương pháp khoa học trong nhận thức và hoạt động. Lý luận giúp cho thực tiễn những mục tiêu cần đạt được trong những thời điểm lịch sử cụ thể. Đồng thời, lý luận còn có vai trò to lớn trong hình thành, phát triển nhân cách của chủ thể hành động. Nếu lý luận sai lầm, ảo tưởng sẽ gây ra tác động tiêu cực đối với thực tiễn, cho nên phải coi trọng lý luận nhưng không được hạ thấp thực tiễn và tách rời lý luận khỏi thực tiễn.

Đây là cơ sở phương pháp luận khoa học cho việc nâng cao tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn trong công tác tư tưởng, công tác tổ chức của người cán bộ chính trị trong quân đội. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học của người cán bộ chính trị trong việc tăng cường sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, thống nhất giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức…

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là cơ sở khoa học cho việc chống lại chủ nghĩa giáo điều, duy tâm, duy ý chí và chủ nghĩa kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn nói chung, công tác tư tưởng, công tác tổ chức của người cán bộ chính trị nói riêng.

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, H. 1996, tr. 496.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.