Phạm trù thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề?

Phạm trù thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề?

Phạm trù thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề?

Lời giải

Chủ nghĩa duy tâm coi thực tiễn như là hoạt động tinh thần sáng tạo ra thế giới của con người. Chủ nghĩa duy vật trước Mác, mặc dù đã hiểu thực tiễn là hoạt động vật chất của con người nhưng lại xem đó là hoạt động con buôn, đê tiện, bẩn thỉu và không có vai trò gì đối với nhận thức của con người.

Theo quan điểm mácxít, thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên, xã hội và tư duy. Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất diễn ra ngoài đầu óc con người sống luôn có mối quan hệ biện chứng với hoạt động tinh thần, tư tưởng. Hoạt động thực tiễn được thực hiện thông qua việc con người sử dụng những công cụ vật chất tác động trực tiếp vào những đối tượng cụ thể làm cho chúng biến đổi theo những mục đích nhất định. Hoạt động này mang tính tất yếu khách quan và không ngừng phát triển cả về hình thức và nội dung bởi nhu cầu ngày càng cao của con người qua các thời kỳ lịch sử. Vì vậy, thực tiễn bao giờ cũng là hoạt động có mục đích và mang tính lịch sử – xã hội. Hoạt động thực tiễn rất đa dạng với nhiều hình thức ngày càng phong phú, song có ba hình thức cơ bản là hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động chính trị xã hội và hoạt động thực nghiệm khoa học. Mỗi hình thức cơ bản của thực tiễn có chức năng quan trọng riêng, song hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động cơ bản nhất, đóng vai trò quyết định đối với các hoạt động khác.

Thực tiễn giữ vai trò cơ bản nhất trong việc xây dựng lý luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác. Thực tiễn là cơ sở, mục đích, động lực chủ yếu và trực tiếp của nhận thức, là tiêu chuẩn của chân lý.

Phạm trù thực tiễn theo quan điểm mácxít góp phần xây dựng cho con người thế giới quan, phương pháp luận khoa học; đó là cần phải có quan điểm thực tiễn đúng đắn, tích cực hoạt động trong thực tiễn, luôn nâng cao trình độ của mình, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.