Phân tích các yếu tố tạo thời cơ của cách mạng tháng Tám ? Tại sao nói: thời cơ của cách mạng tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một”?

* Phân tích các yếu tố tạo thời cơ của cách mạng tháng Tám:

Điều kiện khách quan: – Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939), Nhật nhảy vào Đông Dương câu kết với Pháp (1940). Ngày 9-3-1945, Nhật bất ngờ đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương

– Tháng 5-1945, phát xít Đức bị tiêu diệt; tháng 8-1945, phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Chính quyền tay sai Nhật hoang mang cực độ, trong khi quân Đồng minh chưa vào Đông Dương.

Điều kiện chủ quan: – Dưới ách thống trị Pháp – Nhật, các tầng lớp nhân dân có đời sống vô cùng khổ cực, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, muốn vùng dậy giành độc lập tự do…

– Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (tháng 5 – 1941), Đảng đã đưa vấn đề dân tộc lên nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, chủ trương xây dựng lực lượng cách mạng…

– Sau khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 – 3 – 1945, Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước” trong toàn quốc…

– Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh, cao trào kháng Nhật diễn ra sôi nổi, khí thế cách mạng đã sục sôi, quần chúng sẵn sàng nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

*Thời cơ của cách mạng tháng Tám là thời cơ “ngàn năm có một” vì:

– Thời cơ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, khoảng 15 ngày: từ 15-8 khi phát xít Nhật đầu hàng đến trước khi quân Đồng minh kéo vào nước ta (cuối tháng 8)

– Nếu Tổng khởi nghĩa nổ ra đúng thời điểm này thì vô cùng thuận lợi, kẻ thù 5 chính của ta là phát xít Nhật đã gục ngã, Chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực độ, còn quân Đồng minh lại chưa kịp vào. Đảng ta nhanh chóng chớp thời cơ lãnh đạo nhân dân đứng lên giành chính quyền rồi đứng ở tư thế chủ nhà mà đón tiếp quân Đồng minh.

– Nếu Tổng khởi nghĩa nổ ra sớm hơn trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh thì khởi nghĩa sẽ gặp nhiều khó khăn. Phát xít Nhật tuy yếu nhưng chúng vẫn còn đủ lực lượng để chống lại cách mạng một cách quyết liệt. Vì vậy cuộc khởi nghĩa chưa thể dễ dàng giành được chính quyền trong cả nước.

– Nếu Tổng khởi nghĩa nổ ra muộn hơn khi quân Đồng minh đã kéo vào nước ta và Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim tiếp xúc với bọn đế quốc thì thời cơ thuận lợi nhất có thể sẽ trôi qua và không bao giờ trở lại nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *