Phân tích luận điểm của V.I. Lênin: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng… chính đó là vấn đề cơ bản, vấn đề quyết định tất cả mọi cái trong sự phát triển của cách mạng”?

Phân tích luận điểm của V.I. Lênin: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng… chính đó là vấn đề cơ bản, vấn đề quyết định tất cả mọi cái trong sự phát triển của cách mạng”?

Phân tích luận điểm của V.I. Lênin: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng… chính đó là vấn đề cơ bản, vấn đề quyết định tất cả mọi cái trong sự phát triển của cách mạng”?

Lời giải

Cách mạng xã hội là phương thức chuyển từ hình thái kinh tế – xã hội này lên hình thái kinh tế – xã hội khác cao hơn. Đây là bước chuyển căn bản, là sự nhảy vọt về chất của xã hội trên mọi lĩnh vực. Sự phát triển này phù hợp với quy luật và tiến trình phát triển của lịch sử. Giành chính quyền, giữ chính quyền và sử dụng chính quyền để thực hiện sự cải tạo, xây dựng xã hội mới là vấn đề cơ bản quan trọng của mọi cuộc cách mạng. V.I. Lênin khẳng định: “Vấn đề chính quyền nhất định là vấn đề chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng… chính đó là vấn đề cơ bản, vấn đề quyết định tất cả mọi cái trong sự phát triển của cách mạng”1.

Cách mạng xã hội có vai trò là động lực của tiến bộ xã hội. Mục tiêu trực tiếp của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề chính quyền nhà nước. Theo V.I. Lênin, chính quyền nhà nước chính là vấn đề cơ bản nhất, quyết định của sự nghiệp cách mạng. Chính quyền là công cụ thống trị của một giai cấp. Giai cấp cách mạng muôn xác lập được quyền thống trị xã hội của mình, tất yếu phải tiến hành cuộc cách mạng để xác lập ra chính quyền nhà nước của mình. Giành được chính quyền là dấu hiệu đầu tiên, chủ yếu nhất đánh dấu thắng lợi của cách mạng xã hội, tạo ra tiền để giải quyết các vấn đề và nhiệm vụ khác của cuộc cách mạng đặt ra. Chính quyền là công cụ chính trị mạnh mẽ và có hiệu lực của giai cấp cách mạng để tiến hành các hoạt động cải tạo mang tính cách mạng, các hoạt động xây dựng, sáng tạo ra xã hội mới. Nếu không giành được chính quyền, cách mạng xã hội không thể thành công và thực hiện được các nhiệm vụ của nó. Vì tính chất quan trọng của vấn đề chính quyền nhà nước trong cách mạng xã hội như vậy, giai cấp thông trị ra sức bảo vệ chính quyền bằng mọi giá, giai cấp cách mạng kiên quyết tập trung mọi sức mạnh để giành lấy chính quyền về tay mình.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa chỉ có thể giành thắng lợi triệt để khi giành được chính quyền, bảo vệ được chính quyền và sử dụng có hiệu quả chính quyền nhà nước trong suốt quá trình cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và những diễn biến chính trị ở Đông Âu và Liên Xô những năm cuối thế kỷ XX… đã chứng minh vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản, chủ yếu nhất của mọi cuộc cách mạng, vấn đề quyết định tất cả mọi cái trong sự phát triển của cách mạng.

Luận điểm của V.I. Lênin có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, là cơ sở khoa học để nhận thức đúng đắn nội dung cơ bản của cách mạng xã hội. Đồng thời là cơ sở khoa học để quán triệt quan điểm của Đảng ta về tăng cường sức mạnh cho nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.