Phân tích tư tưởng của C. Mác: đấu tranh giai cấp là “động lực trực tiếp của sự phát triển lịch sử”?

Phân tích tư tưởng của C. Mác: đấu tranh giai cấp là “động lực trực tiếp của sự phát triển lịch sử”?

Phân tích tư tưởng của C. Mác: đấu tranh giai cấp là “động lực trực tiếp của sự phát triển lịch sử”?

Lời giải

Trong xã hội có giai cấp, mâu thuẫn về kinh tế giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất sẽ “không tự động” giải quyết mà phải được thực hiện thông qua vai trò của giai cấp tiến bộ cách mạng – lực lượng xã hội đóng vai trò chủ thể quyết định sự vận động và phát triển của lịch sử. Các giai cấp tiến bộ cách mạng thông qua đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao là cách mạng xã hội thực hiện sự thay thế hình thái kinh tế – xã hội lỗi thời bằng một hình thái kinh tế – xã hội cao hơn, tiến bộ hơn. Giai cấp cách mạng phải dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng, lật đổ ách thông trị của giai cấp phản động bóc lột, mới có thể xóa bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, xây dựng quan hệ sản xuất mới phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, tạo dựng ra các hình thái kinh tế – xã hội mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử.

Đấu tranh giai cấp không chỉ là đòn bẩy của lịch sử mà còn là động lực phát triển mọi mặt của đời sống xã hội trong xã hội có giai cấp. Thông qua đấu tranh giai cấp, các giai cấp thống trị bóc lột bị thủ tiêu. Mặt khác, đấu tranh giai cấp còn có tác dụng cải tạo đối với các giai cấp cách mạng và quần chúng nhân dân lao động. Thông qua đấu tranh giai cấp làm cho giai cấp cách mạng trưởng thành toàn diện về mọi mặt đủ sức xây dựng thành công xã hội mới.

Vai trò là động lực của đấu tranh giai cấp không chỉ được thể hiện trong thời kỳ cách mạng xã hội, khi xã hội có sự chuyển biến về chất mà còn được thể hiện trong những thời kỳ tiến hóa xã hội. Bởi sự vận động phát triển của xã hội bao giờ cũng là sự thống nhất biện chứng giữa tiến hóa và cách mạng. Ngay trong phạm vi vận động của một hình thái kinh tế – xã hội, đấu tranh giai cấp thường xuyên có tác dụng tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Sự phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng của xã hội… không thể không mang dấu ấn của đấu tranh giai cấp.

Ngày nay, đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc vẫn diễn ra gay gắt, phức tạp và vẫn là động lực trực tiếp của tiến bộ xã hội. Luận điểm của c. Mác đã chỉ ra động lực khách quan của sự phát triển xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp, giúp chúng ta có cơ sở khoa học để nhận thức đúng đắn khuynh hướng vận động, phát triển của xã hội trong giai đoạn hiện nay. Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của c. Mác là cơ sở khoa học để Đảng ta hoạch định đường lối chiến lược, sách lược lãnh đạo cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đây là vũ khí lý luận để đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái của chủ nghĩa cơ hội, xét lại và của các học giả tư sản về vấn đề này trong tình hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.