Phân tích vấn đề: Hiện nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?

Phân tích vấn đề: Hiện nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?

Phân tích vấn đề: Hiện nay khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?

Lời giải

Vấn đề khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp là dự báo của các nhà kinh điển mácxít và dự báo đó ngày nay đã trở thành hiện thực. Đây là xu thế tất yếu trong nền sản xuất xã hội dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

Sự phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại là đặc trưng cơ bản của thời đại hiện nay. Cách mạng khoa học kỹ thuật luôn gắn với nền sản xuất xã hội và ngày càng có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất. Ngày nay, sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại đã trở thành nguyên nhân trực tiếp của nhiều biến đổi to lớn trong sản xuất và đời sống xã hội. Nhờ thành tựu khoa học, đã sản xuất ra các loại hàng hóa đặc biệt, như phát minh, sáng chế, quy trình công nghệ và trở thành ngành sản xuất với đầu tư ngày càng tăng; hợp lý hóa quá trình tổ chức, quản lý sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Sự phát triển của khoa học hiện nay đã rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu với ứng dụng và có khả năng phát triển “vượt trước” để giải quyết những mâu thuẫn do nhu cầu sản xuất đặt ra, do vậy nó thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát triển. Khoa học thâm nhập vào tất cả các yếu tố của lực lượng sản xuất, sự thâm nhập của nó ngày càng trở nên mạnh mẽ đưa tới tăng năng suất lao động và làm cho hàm lượng trí tuệ của các sản phẩm làm ra ngày càng cao. Tuy nhiên, khi nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp không nên hiểu đây là yếu tố” thứ ba trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất (người lao động và tư liệu sản xuất).

Nhận thức đúng đắn vai trò của khoa học trong sản xuất xã hội và phát triển đất nước, Đảng ta đã khẳng định, phát triển khoa học và công nghệ cùng với phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới đây được Đảng ta chỉ rõ, khoa học xã hội và nhân văn hướng vào việc giải đáp các vấn đề lý luận và thực tiễn, dự báo các xu hướng phát triển, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội. Khoa học tự nhiên hướng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, xây dựng cơ sở khoa học của sự phát triển các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Khoa học và công nghệ hướng vào nâng cao năng suất lao động, đổi mới sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường… Coi trọng nghiên cứu cơ bản, tăng đầu tư ngân sách và huy động các nguồn lực khác cho khoa học và công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.