Quan hệ giữa giai cấp và dân tộc với nhân loại hiện nay như thế nào?

Quan hệ giữa giai cấp và dân tộc với nhân loại hiện nay như thế nào?

Quan hệ giữa giai cấp và dân tộc với nhân loại hiện nay như thế nào?

Lời giải

Xung quanh mối quan hệ giai cấp, dân tộc với nhân loại có nhiều quan điểm xem xét khác nhau. Thời cổ đại, một số nhà tư tưởng bảo thủ của giai cấp chủ nô đã xem một bộ phận của nhân loại không cùng loại với bộ phận còn lại. Họ coi nô lệ là công cụ biết nói. Chế độ đẳng cấp cực đoan, chế độ phân biệt chủng tộc đã chỉ ra rằng, trong lịch sử có những tập đoàn đặc quyền, đặc lợi đã không muốn thừa nhận sự thống nhất trên cơ sở bản chất người của cộng đồng nhân loại. Tư tưởng đó, trong thời đại hiện nay đã được giai cấp tư sản triệt để lợi dụng.

Trái ngược với quan điểm trên, chủ nghĩa Mác – Lênin luôn khẳng định, giai cấp, dân tộc và nhân loại có quan hệ mật thiết với nhau. Song đó là những phạm trù chỉ các quan hệ xã hội khác nhau. Mỗi nhân tố có vị trí vai trò không ngang bằng nhau.

Trong đó, giai cấp quyết định dân tộc và chi phối vấn đề nhân loại. Vì giai cấp, dân tộc là chủ thể giải quyết vấn đề nhân loại. Con người thông qua đại biểu giai cấp, dân tộc để giải quyết. Giai cấp, dân tộc khác nhau có thái độ đối với vấn đề nhân loại khác nhau. Nó phụ thuộc vào lợi ích giai cấp, dân tộc. Xét cho cùng là lợi ích giai cấp quyết định. Hiện nay, tất cả các quốc gia đều tồn tại với tư cách là dân tộc, trong đó có một giai cấp đại diện. Giai cấp khác nhau thì nhận thức, thái độ đối với nhân loại khác nhau.

Chỉ có giai cấp công nhân mới giải quyết đúng đắn mối quan hệ giai cấp, dân tộc và nhân loại. Thông qua giải quyết vấn đề nhân loại, dân tộc sẽ thức tỉnh, giác ngộ, thúc đẩy giải quyết vấn đề giai cấp.

Hiện nay, nhân loại đang đứng trước những vấn đề mang tính toàn cầu như cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, đói nghèo, dịch bệnh, chống khủng bố’, v.v… Đây là nội dung then chốt của vấn đề nhân loại, không của riêng dân tộc, giai cấp, quốc gia nào. Mỗi quốc gia dân tộc, giai cấp đều phải quan tâm giải quyết. Nhưng tuyệt đối hóa vấn đề nhân loại, phủ nhận vấn đề giai cấp và dân tộc sẽ là sai lầm. Thực tế hiện nay cho thấy, chỉ có thông qua đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới sự lãnh đạo của giai cấp vô sản thì vấn đề toàn cầu mới được giải quyết triệt để.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.