1. Những điều hiệu trưởng không được làm

– Hiệu trưởng trước hết cũng là một giáo viên, phải tuân thủ đạo đức nghề giáo, không được làm những việc sau đây theo quy định tại điều 6 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT:

* Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

* Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

* Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

* Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

* Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

* Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.

* Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

* Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong sinh hoạt tại cộng đồng.

* Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.

* Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

* Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như : cờ bạc, mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, độc hại.

– Bên cạnh đó, hiệu trưởng không được làm những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, gồm:

* Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, người lao động của cơ sở giáo dục và người học.

* Xuyên tạc nội dung giáo dục.

* Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi, tuyển sinh.

* Hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

* Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

* Lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

* Lợi dụng hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại thuần phong mỹ tục, truyền bá mê tín, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã hội.

* Lợi dụng hoạt động giáo dục vì mục đích vụ lợi.

* Truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân

2. Hiệu trưởng mầm non không được làm gì?

Bên cạnh những điều cấm quy định tại mục 1 bài này, hiệu trưởng trường mầm non không được làm những hành vi sau theo quy định tại điều 40 VBHN 05/VBHN-BGDĐT

* Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em và đồng nghiệp;

* Xuyên tạc nội dung giáo dục;

* Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tùy tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục;

* Đối xử không công bằng đối với trẻ em;

* Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

* Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

3. Hiệu trưởng trường Tiểu học không được làm gì?

Bên cạnh những điều cấm quy định tại mục 1 bài này, hiệu trưởng trường tiểu học không được thực hiện những hành vi sau theo quy định tại điều 31 Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT

* Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

* Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

* Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

* Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

* Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

4. Hiệu trưởng THCS, THPT không được làm gì?

Bên cạnh những điều cấm quy định tại mục 1 bài này, hiệu trưởng trường THCS, THPT không được thực hiện những hành vi sau theo quy định tại điều 31 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT:

* Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp.

* Gian lận trong kiểm tra, thi, tuyển sinh; gian lận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung dạy học, giáo dục.

* Xuyên tạc nội dung dạy học, giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, sai với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

* Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền; lợi dụng việc tài trợ, ủng hộ cho giáo dục để ép buộc đóng góp tiền hoặc hiện vật.

* Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động dạy học, giáo dục.

* Cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác dạy học, giáo dục học sinh và các công việc khác.

5. Giáo viên có được từ chối phân công của hiệu trưởng?

Trong một số trường hợp, giáo viên được từ chối phân công của hiệu trưởng. Để biết đó là trường hợp nào, mời các bạn tham khảo bài: Giáo viên có được từ chối phân công của Hiệu trưởng không?

6. Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ mấy ngày?

Thẩm quyền xét duyệt cho giáo viên nghỉ thuộc về hiệu trưởng

Để biết thêm chi tiết, mời các bạn tham khảo bài:  Hiệu trưởng có quyền cho giáo viên nghỉ mấy ngày?

7. Hiệu trưởng có quyền kỷ luật giáo viên không?

Hiệu trưởng có quyền áp dụng hình thức xử phạt kỷ luật đối với giáo viên không? Hình thức kỷ luật là hình thức xử phạt “nặng” đối với viên chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.