Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7

A. Tìm hiểu kiến thức GDCD 12 bài 7 trước khi vẽ sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

 I. Kiến thức cơ bản:

1. Quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân:

a. Khái niệm: Là các quyền dân chủ cơ bản nhất của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương trong phạm vi cả nước.

b. Nội dung:

– Người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân.

+ Độ tuổi: Đủ từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, đủ từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

+ Một số trƣờng hợp không được quyền bầu cử (4 trƣờng hợp)

Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

+ Nguyên tắc bầu cử: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

+ Quyền ứng cử: tự ứng cử và giới thiệu ứng cử.

– Cách thức nhân dân thưc hiện quyền lực Nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước – cơ quan đại biểu của nhân dân. (Không dạy)

c. Ý nghĩa:

 • Là cơ sở pháp lý – chính trị quan trọng để hình thành cơ quan quản lý nhà nước.
 • Nhân dân thực hiện ý chí và nguyện vọng của mình.
 • Thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước
 • Sự bình đẳng của công dân trong đời sống chính trị và quyền con người – quyền công dân trong thực tế.

2. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và XH:

a. Khái niệm:

– Tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và từng địa phương.

– Quyền kiến nghị với cơ quan Nhà nước về xây dựng bộ máy Nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội.

b. Nội dung:

– Phạm vi cả nước:

+ Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng…

+ Góp ý kiến, phản ánh những bất công, không phù hợp…

+ Thảo luận và biểu quyết những vấn đề quan trọng.

– Phạm vi cơ sở: Thực hiện cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.

c. Ý nghĩa:

 • Là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham vào hoạt động của bộ máy Nhà nước.
 • Động viên, phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội.
 • Công dân tham gia tích cực vào lĩnh vực của quản lý Nhà nước và xã hội; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội làm cho đất nước ngày càng phát triển.

3. Quyền khiếu nại và tố cáo:

a. Khái niệm:

 • Quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp.
 • Công cụ để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại.

b. Nội dung:

Khiếu nại

Tố cáo

Khái niệm
Mục đích Là khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại bị xâm hại. Là nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân.
Người có quyền Cá nhân, tổ chức. Công dân
Người     có    thẩm quyền giải quyết Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có th m quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo. Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có  th m quyền giải quyết tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
Quy trình và giải quyết 4 bước 4 bước

4. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:

a. Nhà nước: Không dạy.

b. Công dân:

 • Sử dụng đúng đắn các quyền dân chủ của mình.
 • Không lạm dụng quyền dân chủ để làm trái pháp luật gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, xâm phạm trật tự an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích Nhà nước và xã hội.

B. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 7

C. Trắc nghiệm GDCD 12 bài 7

Câu 149: Theo nguyên tắc nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

A. trực tiếp

B. bình đẳng

C. phổ thông

D. bỏ phiếu kín

Câu 150: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông

B. Bình đẳng

C. Trực tiếp

D. Bỏ phiếu kín

Câu 151: Trong quá trình bầu cử, mỗi cử tri được bỏ một lá phiếu mà không được bỏ nhiều lá phiếu thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông

B. Bình đẳng

C. Trực tiếp

D. Bỏ phiếu kín

Câu 152: Trong quá trình bầu cử, mỗi cử tri phải tự đi bầu không được nhờ người bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông

B. Bình đẳng

C. Trực tiếp

D. Bỏ phiếu kín

Câu 153: Cử tri bầu ai, không bầu ai đều được bảo đảm bí mật. Khi cử tri viết phiếu bầu không ai được đến gần; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của cử tri thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông

B. Bình đẳng

C. Trực tiếp

D. Bỏ phiếu kín

Câu 154: Trường hợp nào có quyền nhờ người khác viết hộ phiếu bầu cử?

A. Người đau ốm.

B. Người tàn tật.

C. Người già.

D. Người không thể viết được.

Câu 155: Trường hợp cử tri nào có quyền nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu?

A. Người đau ốm.

B. Người không thể viết được.

C. Người già.

D. Cử tri tàn tật không thể bỏ phiếu được.

Câu 156: Ở nước ta, việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào theo Luật bầu cử?

A. Nguyên tắc bỏ phiếu kín

B. Nguyên tắc trực tiếp

C. Nguyên tắc bình đẳng

D. Nguyên tắc phổ thông

Câu 157: Quyền bầu cử của công dân được hiểu là:

A. Mọi người đều có quyền bầu cử.

B. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

C. Những người từ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

D. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Câu 158: Điều kiện nào dưới đây là đúng về tự ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp?

A. Mọi công dân đủ 18 tuổi không vi phạm pháp luật.

B. Mọi công dân đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

C. Mọi công dân đủ 20 tuổi trở lên.

D. Mọi công dân Việt Nam.

Câu 159: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp trong bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

A. Bình đẳng, trực tiếp, dân chủ.

B. Trực tiếp, thẳng thắn, tự do.

C. Bình đẳng, tự do, dân chủ, tự nguyện.

D. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

Câu 160: Người thuộc trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Đang điều trị ở bệnh viện.

B. Đang thi hành án phạt tù.

C. Đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.

D. Đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

Câu 161: Nhân viên tổ bầu cử gợi ý bỏ phiếu cho ứng cử viên là vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 162: Chọn ý đúng nhất: Thế nào là quyền tham gia quan lí Nhà nước và xã hội:

A. Quyền đóng góp ý kiến.

B. Quyền mọi người dân tham gia bộ máy nhà nước.

C. Quyền công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; quyền kiến nghị với các cơ quan xây dựng bộ máy nhà nước.

D. Quyền mọi người kiến nghị với các cơ quan xây dựng bộ máy nhà nước.

Câu 163: Chọn 1 câu trả lời đúng: Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội?

A. Cán bộ, công chức nhà nước.

B. Tất cả mọi công dân.

C. Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

D. Tất cả mọi người dân trong cả nước.

Câu 164: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

A. Quyền ứng cử

B. Quyền kiểm tra, giám sát

C. Quyền đóng góp ý kiến

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 165: Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là

A. Cá nhân

B. Tổ chức

C. Cơ quan nhà nước

D. Bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Câu 166: Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm … quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

A. phục hồi

B. bù đắp

C. chia sẻ

D. khôi phục

Câu 167: Mục đích của quyền tố cáo nhằm …. các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.

A. phát hiện, ngăn ngừa

B. phát sinh

C. Phát triển, ngăn chặn

D. phát hiện, ngăn chặn

Câu 168: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?

A. Quyền tố cáo

B. Quyền ứng cử

C. Quyền bãi nại

D. Quyền khiếu nại.

Câu 169: Người có quyền tố cáo là :

A. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức.

B. Những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

C. Chỉ có công dân.

D. Những cán bộ công chức nhà nước.

Câu 170: Người nào có quyền khiếu nại?

A. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức.

B. Những cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

C. Chỉ có công dân.

D. Những cán bộ công chức nhà nước.

Câu 171: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?

A. Quyền bình đẳng.

B. Quyền dân chủ.

C. Quyền tố cáo.

D. Quyền khiếu nại.

Câu 172: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho cơ quan công an. T đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền tố cáo.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền nhân thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *