Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

A. Tìm hiểu kiến thức GDCD 12 bài 8 trước khi vẽ sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

I. Kiến thức cơ bản:

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân:

a. Quyền học tập của công dân:

– Khái niệm: Là mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ nơi nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.

– Nội dung:

+ Học không hạn chế.

+ Học bất cứ ngành nghề nào.

+ Học thường xuyên, học suốt đời.

+ Bình đẳng về cơ hội học tập.

b. Quyền sáng tạo của công dân:

– Khái niệm:

+ Quyền nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi suy nghĩ.

+ Quyền đưa ra các phát minh, sáng chế.

+ Quyền đưa ra sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất.

+ Quyền sáng tác văn học nghệ thuật, khám phá khoa học.

– Nội dung: Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; các tác phẩm báo chí; các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tạo ra các sản phẩm mang tính sáng tạo trong hoạt động khoa học, công nghệ.

c. Quyền được phát triển của công dân:

– Khái niệm: Quyền được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khoẻ; được khuyến khích và bồi dưỡng để phát triển tài năng.

– Nội dung:

+ Quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

+ Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

2.  Ý nghĩa:

  • Là cơ sở, điều kiện để công dân phát triển toàn diện.
  • Pháp luật quy định quyền học tập của công dân là nhằm đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục.

3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân:

a. Trách nhiệm của Nhà nước:

– Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này đi vào cuộc sống mỗi người dân.

  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
  • Khuyến khích phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
  • Đảm bảo những điều kiện để phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b. Trách nhiệm của công dân:

  • Có ý thức học tập tốt để có kiến thức, xác định mục đích học tập đúng đắn.
  • Có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất.
  • Góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí của đất nước.

B. Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

Sơ đồ tư duy GDCD 12 bài 8

C. Trắc nghiệm GDCD 12 bài 8

Câu 173: Chính sách miễn giảm học phí của Nhà nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Điều này thể hiện

A. công bằng xã hội trong giáo dục.

B. bất bình đẳng trong giáo dục.

C. định hướng đổi mới giáo dục.

D. chủ trương phát triển giáo dục.

Câu 174: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm:

A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.

B. bảo đảm công bằng trong giáo dục.

C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.

D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Câu 175: Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

A. điều kiện chăm sóc về thể chất.

B. điều kiện học tập không hạn chế.

C. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.

D. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Câu 176: Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?

A. Quyền học tập không hạn chế.

B. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào.

C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.

D. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Câu 177: Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tác giả.

B. Quyền sở hữu công nghiệp.

C. Quyền phát minh sáng chế.

D. Quyền được phát triển.

Câu 178: Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là:

A. Quyền được tự do thông tin.

B. Quyền sở hữu công nghiệp; tự do kinh doanh. .

C. Quyền tác giả, sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học, công nghệ.

D. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Câu 179: Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc nhóm quyền nào dưới đây?

A. Quyền được sáng tạo.

B. Quyền được tham gia.

C. Quyền được phát triển.

D. Quyền tác giả.

Câu 180: Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

A. Chỉ có người tài mới được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

B. Tất cả mọi công dân đều được hưởng chế độ ưu đãi trong học tập và phát triển tài năng.

C. Mọi công dân đều được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện.

D. Chỉ có học sinh dân tộc thiểu số mới được ưu tiên tuyển chọn vào các trường đại học.

Câu 181: Những người giỏi, có năng khiếu được ưu tiên tuyển chọn vào các trường Đại học lớn có uy tín là thể hiện:

A. Quyền học tập.

B. Quyền sáng tạo.

C. Quyền phát triển.

D. Quyền được tham gia các hoạt động văn hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *