[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival

[Cánh Diều] Explore English: Unit 12. Monkey Festival

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 12. Monkey Festival được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. A. Complete the sentences using […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 11. An amazing journey

[Cánh Diều] Explore English: Unit 11. An amazing journey

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 11. An amazing journey được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. A. Match the words […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 10. A tornado chaser

[Cánh Diều] Explore English: Unit 10. A tornado chaser

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 10. A tornado chaser được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. => Answer: 1. Heavy rain  […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 9. A new photographer

[Cánh Diều] Explore English: Unit 9. A new photographer

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 9. A new photographer được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. A.  Complete the sentences […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 8. A moroccan market

[Cánh Diều] Explore English: Unit 8. A moroccan market

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 8. A moroccan market được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. => Answer: 1. Seller    […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 7. Contact Juggling

[Cánh Diều] Explore English: Unit 7. Contact Juggling

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Explore English: Unit 7. Contact Juggling được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. => Answer:   1. do magic tricks  […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 12 Worksheet

[Cánh Diều] Explore English: Unit 12 Worksheet

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Unit 12 Worksheet được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. 1. Unscramble the letters to make words […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 11 Worksheet

[Cánh Diều] Explore English: Unit 11 Worksheet

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Unit 11 Worksheet được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. 1. Write the Simple Past form of […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 10 Worksheet

[Cánh Diều] Explore English: Unit 10 Worksheet

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Unit 10 Worksheet được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. 1. Unscramble the letters to make words […]

Read More
[Cánh Diều] Explore English: Unit 9 Worksheet

[Cánh Diều] Explore English: Unit 9 Worksheet

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sách Cánh Diều Soạn Tiếng Anh 6 Unit 9 Worksheet được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn. => Answer:  a. Take     b. Play  […]

Read More