Tại sao nói, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo là đặc điểm bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa?

Tại sao nói, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo là đặc điểm bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa?

Tại sao nói, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo là đặc điểm bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa?

Lời giải

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời là kết quả tất yếu trong lịch sử đấu tranh giai cấp của nhân loại. Giai cấp công nhân tổ chức, xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình là thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới. Đây là nhà nước tiến bộ nhất trong lịch sử xã hội loài người, với đặc điểm bản chất là nhà nước của dân, do dân, vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa khác biệt về bản chất so với tất cả các nhà nước khác trong lịch sử. Sự ra đời của các nhà nước trước đây chỉ là sự thay thế những hình thức thông trị, bóc lột khác nhau, còn sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa là yêu cầu tất yếu trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản nhằm xây dựng thành công hình thái kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất giai cấp công nhân sâu sắc. Lợi ích của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động. Vì vậy, nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ triệt để nhất cho nhân dân lao động. Nhà nước xã hội chủ nghĩa là tổ chức chính trị nhằm đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân xây dựng nên và nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Phát huy dân chủ chính là bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nhân dân lao động là người làm chủ thực sự trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Điều này chỉ có được ở nhà nước xã hội chủ nghĩa, các nhà nước khác trong lịch sử chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích của thiểu số giai cấp thống trị bóc lột và áp bức quần chúng nhân dân lao động.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa được dựa trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Do sự thống nhất về lợi ích cơ bản, mà liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là cơ sở xã hội của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Để nhà nước xã hội chủ nghĩa hoàn thành được vai trò và nhiệm vụ của mình tất yếu phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đội tiền phong của giai cấp công nhân, cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, chỉ có đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì nhà nước xã hội chủ nghĩa mới đảm bảo là nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Nghiên cứu đặc điểm bản chất nói trên của nhà nước xã hội chủ nghĩa là cơ sở để xem xét, đánh giá thực trạng xây dựng Nhà nước ta hiện nay. Đồng thời là cơ sở lý luận để quán triệt quan điểm của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.