Định nghĩa sức bền

1. Định nghĩa sức bền Là khả năng thực hiện một hoạt động với cường độ cho trước, hay là năng lực duy trì khả năng vận động trong thời gian dài nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được. 2. Phân loại sức bền Có những loại sức bền nào, sức bền có […]

Read More