Đạo đức là vấn đề quan trọng trong cuộc sống con người để phát triển, bởi lẽ đó là điều kiện tiên quyết để phát triển con người mới nhờ đạo đức mới được xây dựng ở con người trong thời kì hiện đại. Theo Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng đạo đức mới là quan trọng nhất trong xây dựng đời sống mới.

Câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, vấn đề gì là quan trọng nhất trong xây dựng đời sống mới?

A. Xây dựng đạo đức mới.

B. Xây dựng con người mới.

C. Xây dựng lối sống mới.

D. Xây dựng nếp sống mới.

Đáp án đúng: A. Xây dựng đạo đức mới

Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án A

Theo Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng đạo đức mới là quan trọng nhất trong xây dựng đời sống mới. Việc xây dựng đạo đức mới là quan trọng bởi lẽ mỗi con người đều có thể tồn tại trong một đời sống mới nhờ có đạo đức mới.

– Vấn đề xây dựng đời sống mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Quan điểm của Hồ Chí Minh khi lựa chọn cán bộ, đảng viên làm phong trào xây dựng “Đời sống mới” là phải “trong sạch, công bình, thạo việc, có thể làm gương cho dân làng; có thể hy sinh lợi ích riêng cho lợi ích chung”. Người khẳng định, “trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dân có quyền lựa chọn những cán bộ như thế”, tin cậy, học tập và làm theo tấm gương những người cán bộ, đảng viên.

Trong tác phẩm Người đã đặt vấn đề: Như thế nào là “đời sống mới”? Người khẳng định “đời sống mới” là “không phải cái gì cũ cũng bỏ hết, cái gì cũng phải làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ… Cái gì cũ mà không xấu, thì phải sửa đổi cho hợp lý… Cái gì cũ mà tốt, thì phát triển thêm… Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm”. Bản chất xây dựng đời sống mới là chúng ta phải sửa đổi những công việc rất phổ thông như:“… sửa đổi cách ăn, cách mặc, cách ở, cách đi lại, cách làm việc”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hành đời sống mới là Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Người giải thích: “Quân đội phải siêng tập, siêng đánh. Nhân dân tăng gia sản xuất, phải siêng làm, thì kháng chiến chắc chắn thắng lợi, thế cho nên phải Cần. Binh sĩ phải tiết kiệm đạn dược, mỗi viên đạn một tên thù. Cho nên phải Kiệm. Mọi người đều trong sạch, không tham lam, không đem của công dùng vào việc tư, thì mọi việc mới chạy. Cho nên ai cũng phải Liêm. Mỗi người quốc dân đều phải vì nước quên nhà, hăng hái ủng hộ kháng chiến, ra sức tăng gia sản xuất, trừ diệt bọn bán nước hại dân quyết làm cho Tổ quốc thống nhất độc lập. Thế là Chính”.

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người khẳng định: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt nam, với tư duy độc lập sáng tạo, Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc tư tưởng đạo đức truyền thống và vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân văn của Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Người đề xuất tư tưởng đạo đức mới, tư tưởng đạo đức cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh, vấn đề gì là quan trọng nhất trong xây dựng đời sống mới?

– Xây dựng đạo đức mới trong xã hội

Quan điểm về những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới của Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nhấn mạnh: cũng như sông phải có nguồn, cây phải có gốc.

Đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được Người đặc biệt quan tâm. Bác chỉ rõ, mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Người đã có những lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội, của các ngành nghề. Đến nay những lời dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị và là những phương sách để mỗi chúng ta học tập và làm theo. Theo Bác, đạo đức chính là gốc. Nếu gốc vững, thì con người dễ dàng phát huy tài trí, tự làm sáng bản thân và trở thành con người có ích cho xã hội. Nếu gốc ấy không vững, thì con người dễ dàng ngả nghiêng, sa ngã, “lòng dạ không còn trong sáng nữa”. Và khi đó, con người đó sẽ tự làm xấu chính mình và làm hại người khác. Người còn dạy đạo đức của người cán bộ, đảng viên là phải dám chịu trách nhiệm, cả quyết sửa lỗi lầm.

Trên thực tế vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm. Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, năm 1927, Bác viết cuốn “Đường Kách mệnh”. Ngay từ trang đầu tiên, Bác đã đưa ra 23 điểm nói về tư cách người cách mạng. Trong đó, Bác đề cập nhiều những vấn đề đạo đức của cán bộ đảng viên như: Người cách mạng phải “giữ chủ nghĩa cho vững” và “ít lòng ham muốn về vật chất”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.