Cách viết bài thu hoạch kỹ năng làm việc nhóm

Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nội dung của giáo dục Tiểu học theo Chương trình GDPT 2018

Chương trình 2018 bao gồm quy định chương trình tổng thể, quy định chương trình môn học và hoạt động giáo dục của Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông. Trong đó, đối với cấp Tiểu học có một số nội dung cốt lõi sau:

a) Môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc trong chương trình mới. (10 môn học và 01 hoạt động)
– Gồm: 1) Tiếng Việt;  2) Toán;  3) Đạo đức; 4) Ngoại ngữ 1 (Lớp 3,4,5);  5) Tự nhiên và xã hội (Lớp 1,2,3);  6) Lịch sử và Địa lí (Lớp 4, 5);  7) Khoa học (Lớp 4, 5);  8) Tin học và Công nghệ (Lớp 3, 4, 5);  9) Giáo dục thể chất; 10) Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ Thuật) và Hoạt động trải nghiệm (trong đó có tích hợp nội dung giáo dục của địa phương).

– Nội dung môn học Giáo dục thể chất được thiết kế thành các học phần (mô-đun); nội dung Hoạt động trải nghiệm được thiết kế thành các chủ đề; học sinh được lựa chọn học phần, chủ đề phù hợp với nguyện vọng của bản thân và khả năng tổ chức của nhà trường.

b) Các môn học tự chọn (dạy ở những nơi có đủ điều kiện dạy học và phụ huynh học sinh có nguyện vọng)
Tiếng dân tộc thiểu số (dạy từ lớp 1 đến lớp 5); Ngoại ngữ 1 (dạy ở lớp 1, 2).

Thời lượng giáo dục cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

Kế hoạch giáo dục tiểu học theo Chương trình 2018
Nội dung giáo dục Số tiết trong một năm
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I. Môn học bắt buộc
1. Tiếng Việt 420 350 245 245 245
2. Toán 105 175 175 175 175
3. Đạo đức 35 35 35 35 35
4. Tự nhiên và xã hội 70 70 70
5. Khoa học 70 70
6. Lịch sử và Địa lý 70 70
7. Nghệ thuật 70 70 70 70 70
8. Tin học và Công nghệ 70 70 70
9. Giáo dục thể chất 70 70 70 70 70
10. Ngoại ngữ 1 140 140 140
II. Hoạt động giáo dục bắt buộc
1. Hoạt động trải nghiệm (Tích hợp thêm giáo dục địa phương) 105 105 105 105 105
III. Môn học tự chọn
1. Tiếng dân tộc thiểu số 70 70 70 70 70
2. Ngoại ngữ 1 70 70
Tổng số tiết trong một năm (không tính tự chọn) 875 875 980 1050 1050
Số tiết trung bình trên tuần (không tính tự chọn) 25 25 28 30 30

Trong Chương trình GDPT mới, ở cấp tiểu học, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt là 1.505 tiết (trung bình 43 tiết/tuần), chiếm 31% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc; bằng thời lượng học trong chương trình hiện hành.

Trong Chương trình GDPT mới, ở cấp tiểu học, thời lượng dành cho môn Toán là 805 tiết (trung bình 23 tiết/tuần), chiếm 17% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc.

Trong Chương trình GDPT mới, ở cấp tiểu học, thời lượng dành như các môn khác chiếm tỉ lệ 4% tổng thời lượng chương trình dành cho các môn học bắt buộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.