ĐÁP ÁN MÔ ĐUN 2

Thông qua sự phát triển các phẩm chất, học sinh trở nên có khả năng hơn để chịu……………….. cho các hành vi và phản ứng của mình đối với người khác.

Đáp án:

trách nhiệm

Thông qua sự phát triển các phẩm chất, học sinh trở nên có khả năng hơn để chịu trách nhiệm cho các hành vi và phản ứng của mình đối với người khác.

Xem toàn bộ câu hỏi trắc nghệm mô đun 2 link dưới

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra module

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.