Câu hỏi: Thông tin cảnh báo cho các lái xe phải cẩn thận khi đi qua công trình đang thi công có thể có những thể hiện như thế nào?

Trả lời

Có nhiều hình thức (nhiều dữ liệu với cách thể hiện khác nhau) đối với thông tin. Có thể là một thông báo bằng chữ như “Công trường đang thi công, đi chậm lại”, cũng có thể dùng hình ảnh như biển báo.

Thông tin cảnh báo cho các lái xe phải cẩn thận khi đi qua công trình đang thi công có thể có những thể hiện như thế nào?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.