Thực chất của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Thực chất của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Thực chất của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

Lời giải

Nội dung cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nhằm mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, v.v… Về thực chất, đây là cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh đó, giai cấp vô sản đồng thời phải thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản là bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã giành được và cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực. Hai nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ với nhau, làm tiền đề cho nhau. Thực hiện nhiệm vụ thứ nhất là trọng yếu và không thể thiếu được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này tạo ra điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong thời kỳ đầu khi mới giành được chính quyền, hoặc trong tình huống đất nước bị đe dọa và có khả năng xảy ra chiến tranh. Xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ cơ bản và chủ yếu nhất có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi hoàn toàn của giai cấp vô sản đối với giai cấp tư sản.

Mặt khác, có xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mới tạo ra sức mạnh hiện thực để bảo vệ vững chắc thành quả của sự nghiệp cách mạng. Đây cũng là nhiệm vụ phức tạp, khó khăn và lâu dài nhất trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Để thực’ hiện thắng lợi mục tiêu và nhiệm vụ đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp vô sản phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực của đất nước. Tập trung vào xây dựng cơ sở kinh tế – vật chất cho chủ nghĩa xã hội; đồng thời không một phút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh làm thất bại các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc các thành quả của sự nghiệp cách mạng.

Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở khoa học để nhận thức tính tất yếu, nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở đó quán triệt, thực hiện đường lối của Đảng trong đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay, từ đó đấu tranh chống những quan điểm cơ hội xét lại, phủ nhận tính tất yếu, vai trò của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.