Các bước chỉ huy đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng ngang

Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang (GDQP 11)

Thực hiện các bước chỉ huy đội hình trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang (GDQP 11) (ảnh 2)

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như  tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng ngang – Tập hợp”.

Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều ề phìa trước, chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước dừng lại, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số.

Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” .

Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ trong toàn trung đội thực hiện động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số).

Trung đội 2 hàng ngang  không điểm số.

Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (dộng tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sĩ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như  tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng chỉnh sửa từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

Bước 4: Giải tán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.