Top tài liệu

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kế toán tài chính

Sinh viên cần tìm hiểu các phần hành kế toán dưới đây, đó cũng chính là các đề tài mà sinh viên có thể lựa chọn để viết luận văn tốt nghiệp:

– Kế toán tiền.

– Kế toán các khoản phải thu, phải trả.

– Kế toán TSCĐ.

– Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.

– Kế toán mua bán hàng hóa hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa.

– Kế toán các khoản đầu tư tài chính.

– Kế toán thuế

Đối với từng phần hành kế toán trên, sinh viên tìm hiểu tất cả các mặt sau đây:

– Thủ tục, chứng từ :

Thí dụ : như thủ tục mở tài khoản, vay tiền ở NH, thủ tục tạm ứng và thanh toán…Xem xét trình tự  lập, duyệt, kiểm tra, chỉnh lý và luân chuyển chứng từ

– Các phương pháp tính toán liên quan đến từng phần hành: ví dụ như phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính giá thành, phương pháp tính lương……

– Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp theo hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng.

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kế toán chi phí

– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất X.

– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp xây lắp Y.

– Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp dịch vụ, du lịch

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kế toán quản trị

Trên cơ sở thông tin có được từ kế toán tài chính, sinh viên vận dụng kiến thức về kế toán quản trị để giải quyết các vấn đề sau:

– Phân tích quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận.

– Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.

– Tính giá đối với sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp.

– Quyết định về đầu tư dài hạn.

– Tổ chức vận dụng kế toán quản trị trong quản trị DN.

– Lập dự toán (hoạch định Ngân sách)

– Phân tích biến động chi phí

– Đánh giá trách nhiệm quản lý

– Quyết định về đầu tư dài hạn

– Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận.

– Phân tích báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *