Top tài liệu

Cách chọn đề tài luận văn tốt nghiệp thực tập kiểm toán

– Hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Bảo hiểm tỉnh XYZ.

– Hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng XYZ.

– Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty kiểm toán A&B.

– Kiểm soát nội bộ một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) tại ngân hàng ABC.

– Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại công ty cổ phần ABC.

– Quy trình kiểm toán hoạt động tại phòng kiểm toán nội bộ của Ngân hàng XYZ.

– Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính tại Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng doanh nghiệp ABC (hay tại công ty Kiểm toán độc lập A&B).

– Quy trình kiểm toán thuế tại Cục Thuế tỉnh ABC.

– Quy trình kiểm toán báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng.

– Chương trình kiểm toán một khoản mục (hay một chu trình nghiệp vụ) của Phòng kiểm toán nội bộ của Tổng cty ABC (hay tại Doanh nghiệp kiểm toán A&B).

– Phương pháp tìm hiểu và đánh giá kiểm soát nội bộ của công ty kiểm toán A&B.

– Thủ tục phân tích được áp dụng tại công ty kiểm toán A&B.

– Phương pháp xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro kiểm toán của công ty Kiểm toán A&B.

– Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán của cty Kiểm toán A&B v.v…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *