Sơ đồ tư duy các Thì trong Tiếng anh

I. Các thì trong Tiếng anh 1. Thì quá khứ đơn (Simple Past) a. Công thức *Với động từ thường Khẳng định: S + V_ed + O Phủ định: S + DID+ NOT + V + O Nghi vấn: DID + S+ V+ O ? *Với dộng từ TOBE Khẳng định: S + WAS/WERE + […]

Read More