Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For - Do

Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – Do

Trắc nghiệm: Kiểu dữ liệu của biến đếm trong lệnh lặp For – Do ? A. Cùng kiểu với giá trị đầu và giá trị cuối B. Chỉ cần khác kiểu với giá trị đầu C. Cùng kiểu với các biến trong câu lệnh D. Không cần phải xác định kiểu dữ liệu Đáp án […]

Read More

Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung x=12.41

Trắc nghiệm: Cho x là biến thực đã được gán giá trị 12.41235. Để thực hiện lên màn hình nội dung “x=12.41” cần chọn câu lệnh nào sau đây ? A. Writelnx; B. Writelnx:5; C. Writelnx:5:2; D. Writeln‘x=′,x:5:2; Trả lời: Đáp án đúng: D. Writeln‘x=′,x:5:2; Cùng Top Tài Liệu giải tìm hiểu thêm về biến […]

Read More

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu dưới đây?

Trắc nghiệm: Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu dưới đây? A. Chương trình dịch cho phép chuyển chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào đó sang chương trình trên ngôn ngữ máy để máy có thể thực hiện được mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của chương trình […]

Read More

Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …

Trắc nghiệm: Phần thân chương trình bắt đầu bằng ….và kết thúc bằng …? A. BEGIN…END. B. BEGIN…END C. BEGIN…END, D. BEGIN…END; Trả lời: Đáp án đúng: A. BEGIN…END. Giải thích: Phân thân chương trình là dãy lệnh trong phạm vi được xác  định bởi cặp dấu hiệu mở đầu và kết thúc tạo thành […]

Read More