Phát biểu nào dưới đây là sai? Vì sao?

Trắc nghiệm: Phát biểu nào dưới đây là sai? Vì sao? A. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao. B. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn. C. Máy […]

Read More
Hệ quản trị CSDL là? chuẩn nhất

Hệ quản trị CSDL là?

Trắc nghiệm: Hệ quản trị CSDL là: A. Phần mềm dùng tạo lập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL B. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL D. Phần mềm dùng tạo lập CSDL […]

Read More
Khẳng định nào sau đây là sai?

Khẳng định nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm: Khẳng định nào sau đây là sai? A. Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm. B. Lọc tìm được các bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn với điều kiện lọc. C. […]

Read More
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là chính xác nhất

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thực chất là: A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin C. Ngôn ngữ SQL D. Ngôn ngữ bậc cao Lời giải: ĐÁP ÁN A. Ngôn ngữ để người […]

Read More
Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là?

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là?

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là? A. Ngôn ngữ lập trình Pascal B. Ngôn ngữ C C. Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán D. Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL Đáp án đúng D. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật […]

Read More

Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là

Trắc nghiệm: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu thật chất là: A. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin B. Ngôn ngữ để người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật thông tin C. Ngôn ngữ SQL D. Ngôn ngữ bậc cao Trả lời:  Đáp án […]

Read More