Chương trình dịch là chương trình

Chương trình dịch là chương trình Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy Trắc nghiệm: Chương trình dịch là chương trình: A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ […]

Read More