Tính khách quan của chân lý? Phê phán quan điểm sai trái vể vấn đề này?

Tính khách quan của chân lý? Phê phán quan điểm sai trái vể vấn đề này?

Tính khách quan của chân lý? Phê phán quan điểm sai trái vể vấn đề này?

Lời giải

Nội dung của chân lý với tính cách là những tri thức đúng đắn, không phải là sản phẩm thuần túy chủ quan, không phải là sự xác lập tùy tiện của con người hoặc có sẵn ở trong nhận thức mà thuộc về thế giới khách quan, do thế giới khách quan quy định.

Chân lý được gọi là khách quan khi hệ thống tri thức đó phù hợp hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm đúng. c. Mác đã viết: Vấn đề tìm hiểu xem tư duy con người có thể đạt được chân lý khách quan hay không hoàn toàn không phải là vấn đề lý luận mà là một vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn con người phải chứng minh chân lý…

Chân lý có tính khách quan còn được thể hiện: Quá trình biến đổi của hiện thực khách quan dẫn tới biến đổi nội dung phản ánh trong tư duy, dẫn tới sự vận động, phát triển về nội dung của nguyên lý, phạm trù, quy luật.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về chân lý khách quan là cơ sở khoa học để phê phán các quan điểm sai trái của chủ nghĩa duy tâm, thuyết không thể biết, thuyết duy cảm… Chủ nghĩa duy tâm cho rằng chân lý là do lực lượng siêu nhiên, “tinh thần tuyệt đối” quyết định; hoặc, chân lý là hoàn toàn do ý chí chủ quan của con người quy định. Theo họ, bằng lý luận thuần túy có thể chứng minh được tính khách quan của tri thức, có nghĩa là lấy tiêu chuẩn có tính chủ quan làm thước đo chân lý. Người theo thuyết không thể biết phủ nhận chân lý khách quan vì họ phủ nhận thực tại khách quan là nguồn gốc của cảm giác, nguồn gốc nhận thức của con người. Như vậy người theo thuyết không thể biết phủ nhận khả năng phát hiện quy luật khách quan của khoa học. Chủ nghĩa thực chứng mới – một trường phái triết học tiếp tục theo đường lối duy tâm chủ quan của Beccoly và Hium cho rằng, tri thức khoa học phải được kiểm nghiệm bằng con đường kinh nghiệm trực tiếp của chủ thể nhận thức là mỗi cá nhân con người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.