Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Lời giải

Với tư cách là tiêu chuẩn chân lý, thực tiễn vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối. Thực tiễn có tính tuyệt đối vì thực tiễn là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để khẳng định chân lý, bác bỏ sai lầm.

Tri thức là kết quả của sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong đầu óc con người, nên muốn kiểm nghiệm được nội dung phản ánh đó có phù hợp với hiện thực khách quan hay không, tức là tri thức đó là chân lý hay sai lầm thì phải dựa trên căn cứ khách quan ở bên ngoài nhận thức lý luận đó là thực tiễn.

Lý luận thuần túy không thể chứng minh được tính khách quan của tri thức. Lý luận được hình thành trực tiếp thông qua các thao tác tư duy của con người (phản ánh gián tiếp hiện thực khách quan) nên nó mang tính chủ quan. Để chứng minh tính đúng đắn của tri thức, phải lấy tiêu chuẩn thực tiễn làm thước đo, tức là tri thức đó đúng hay sai là do tính hiệu quả trong hoạt động thực tiễn của con người khẳng định. Tính rõ ràng, chính xác của tư duy là cần thiết nhưng không đủ là tiêu chuẩn của chân lý, bởi vì không thể chỉ dùng lý luận để giải thích tính đúng đắn của lý luận. Mặc dù các quy luật của logic hình thức, logic biện chứng, logic toán… suy tôi cũng đều được hình thành và kiểm nghiệm trong thực tiễn, nhưng việc chứng minh cho tính đúng đắn của lý luận phải là từ thực tiễn.

Thực tiễn có tính tương đối, bởi vì thực tiễn luôn vận động biến đổi, phát triển, vì vậy nhận thức của con người cũng luôn phải biến đổi theo cho phù hợp. Do đó, tri thức của con người luôn luôn phải được bổ sung, phát triển. Tri thức cũ, mới đều phải mang ra thực tiễn đang diễn ra để kiểm nghiệm, bổ sung, phát triển. Ngược lại, tri thức mới không thể dùng thực tiễn cụ, đã lạc hậu để chứng minh. Thực tiễn luôn biến đổi, kinh nghiệm cá nhân trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thể có thể không còn là tiêu chuẩn để kiểm nghiệm chân lý nữa.

Nghiên cứu tính tương đối và tính tuyệt đối của thực tiễn là cơ sở khoa học để quán triệt sâu sắc hơn quan điểm thực tiễn trong nhận thức, phát triển nhận thức. Từ đó càng tin tưởng hơn vào bản chất khoa học, cách mạng, tính đúng đắn, sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng. Đồng thời, phải bám sát thực tiễn, bám sát cuộc sống sinh động và thường xuyên kiểm nghiệm trong thực tiễn những nguyên lý lý luận cách mạng, làm cho các nguyên lý đó luôn luôn sinh động, phát triển không ngừng. Trong nghiên cứu vận dụng lý luận, cần tránh rập khuôn máy móc, giáo điều; hoặc phủ nhận những nguyên lý lý luận đã thành chân lý của thời đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.