Khái quát về mặt phẳng đối xứng

Hình lập phương có 9 mặt phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng chia nó thành hai khối hộp chữ nhật, 6 mặt phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác. Câu hỏi: Hình lập phương có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 7 B. 9 C. 3 D. 6 Đáp án đúng: […]

Read More