Trắc nghiệm công dân 12 Bài 7 Quyền tự do dân chủ

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN GHI NHỚ

1. Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

a. Khái niệm quyền bầu cử, ứng cử.

Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó  nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước

b. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

– Người có quyền bầu cử, ứng cử:  Mọi công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

– Cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân.

+ Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

+ Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường: Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

a. Khái niệm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội:

Quyền tham gia quản lí đất nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả nước và trong địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội.

b. Nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

– Phạm vi cả nước, công dân thực hiện quyền lực của mình bằng cách:

+ Thảo luận, góp ý xây dựng các văn bản pháp luật.

+ Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại của đất nước.

Phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền lực của mình theo cơ chế: “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”

3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

a. Khái niệm quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Quyền khiếu nại, tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp, là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại .

 – Quyền khiếu nại là quyền CD, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích  của công dân .

– Quyền tố cáo là quyền CD được phép báo cho cơ quan, tổ chức ,cá nhân có thẩm quyền về hành vi vi phạm PL của bất cứ cơ quan , tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe doạ đến lợi ích của NN, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức

b. Nội dung quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

* Người có quyền khiếu nại, tố cáo:

– Người khiếu nại: mọi cá nhân, tổ chức có quyền khiếu nại.

– Người tố cáo: Chỉ có công dân có quyền tố cáo .

* Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo

– Người giải quyết khiếu nại: người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Thanh tra Chính phủ, thủ tướng chính phủ.

– Người giải quyết tố cáo: người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan, tổ chức người bị tố cáo; Chánh Thanh tra các cấp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nếu hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm thì do các cơ quan tố tụng giải quyết

II. PHẦN LUYỆN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1: Phát hiện H trộm cắp tài sản của nhà B, ông G đã tìm cách báo cho cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý hành vi của H. Việc làm của ông G thực hiện theo quyền dân chủ nào của công dân?

A. Kiểm tra.

B. Giám sát.

C. Tố cáo.

D. Khiếu nại.

Câu 2: Công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là biểu hiện quyền

A. khiếu nại.

B. ứng cử.

C. bầu cử.

D. tố cáo.

Câu 3: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trên lĩnh vực

A. xã hội

B. chính trị

C. văn hóa

D. kinh tế

Câu 4: Nhân dân đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi nào dưới đây ?

A. Địa phương

B. Đặc khu.

C. Cơ sở.

D. Cả nước.

Câu 5: Mỗi phiếu bầu cử đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử ?

A. Trực tiếp.

B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Phổ thông.

Câu 6: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, T đã báo ngay cho cơ quan công an. T đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền tố cáo.

C. Quyền nhân thân.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 7: Việc quy định mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Bỏ phiếu kín.

B. Phổ thông.

C. Bình đẳng.

D. Trực tiếp.

Câu 8: Ông D báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương. Trong trường hợp này ông D đã thực hiện

A. quyền tố cáo.

B. quyền khiếu nại.

C. quyền khiếu nại và tố cáo.

D. quyền bãi nại.

Câu 9: Để tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, công dân sử dụng quyền nào?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo.

D. Quyền bầu cử, ứng cử

Câu 10: Quyền của công dân, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng trái pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình là gì?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

C. Quyền tố cáo của công dân.

D. Quyền khiếu nại của công dân.

Câu 11: Khi đến thăm trường phổ thông dân tộc nội trú M, anh T đã vô tình phát hiện việc giám thị A nhốt học sinh vi phạm kỉ luật trong phòng tối. Anh T cần thực hiện quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho học sinh?

A. Tố cáo.

B. Chăm sóc.

C. Khiếu nại

D. Bảo vệ.

Câu 12: Công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại là gì?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

C. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

D. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Câu 13: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. anh A đang thực hiện quyền gì?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền bãi nại.

C. Quyền ứng cử.

D. Quyền tố cáo.

Câu 14: Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Bỏ phiếu kín.

C. Bình đẳng.

D. Phổ thông.

Câu 15: Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ khi Nhà nước tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử

A. bỏ phiếu kín.

B. phổ thông .

C. bình đẳng.

D. trực tiếp.

Câu 16: Công dân sử dụng quyền nào dưới đây để đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình khi có căn cứ quyết định đó là trái luật?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền tố cáo.

C. Quyền khiếu nại.

D. Quyền ứng cử.

Câu 17: Nếu hành vi tố cáo có dấu hiệu phạm tội hình sự thì ai giải quyết?

A. Các cơ quan chính quyền.

B. Các cơ quan điều tra.

C. Các cơ quan tố tụng.

D. Cơ quan người bị tố cáo.

Câu 18: Mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người bị

A. điều tra.

B. theo dõi.

C. xâm phạm.

D. mất trộm.

Câu 19: Khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định đó xâm phạm

A. lợi ích hợp pháp của mình.

B. nguồn quỹ phúc lợi.

C. ngân sách quốc gia.

D. tài sản thừa kế của người khác.

Câu 20: Vào ngày bầu cử, gia đình V có việc phải đi ăn cỗ ở xa. V đã sang nhờ R – hàng xóm đi bỏ phiếu giúp cả nhà. Hành vi này đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bình đẳng.

B. Bỏ phiếu kín.

C. Trực tiếp.

D. Phổ thông.

Câu 21: Không bằng lòng với việc đặt trạm thu giá BOT, người dân xã X đã đồng loạt kéo nhau đến trạm để phản đối làm giao thông bị ùn tắc kéo dài. Trong trường hợp này, người dân xã X đã vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Khiếu nại.

B. Đàm phán.

C. Thuyết phục.

D. Tố cáo.

Câu 22: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

A. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

B. Cơ sở, bình đẳng, gián tiếp và bỏ phiếu trống.

C. Tiểu học, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

D. Đại học, bình đẳng gián tiếp và bỏ phiếu trống.

Câu 23: Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền

A. tố cáo.

B. khiếu nại.

C. tố tụng.

D. khiếu kiện.

Câu 24: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua việc

A. viết bài đăng báo, quảng bá cho du lịch ở địa phương.

B. tham gia lao động công ích ở địa phương.

C. tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

D. thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

Câu 25: Ai được quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội?

A. Đại biểu Quốc hội.

B. Cán bộ, công chức.

C. Mọi công dân.

D. Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 26: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý. Như vậy, công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào ?

A. Tham quan quản lí Nhà nước và xã hội.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền kiểm tra, giám sát.

D. Quyền đóng góp ý kiến.

Câu 27: Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, là đã thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. dân cư.

B. cơ sở

C. đặc khu.

D. cả nước

Câu 28: Công dân tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến quyền và lợi ích cơ bản của mọi công dân hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền về đời sống xã hội.

B. Quyền tự do phát biểu.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu 29: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được văn bản nào sau đây?

A . Phiếu thăm dò ý kiến cá nhân

B. Kế hoạch giao kết hợp đồng lao động

C. Thông báo tuyển dụng nhân sự

D. Quyết định buộc thôi việc không rõ lí do

Câu 30: Chị M bị buộc thôi việc trong thời gian đang nuôi con 8 tháng tuổi. Chị M cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ mình?

A. Quyền tố cáo.

B. Quyền bình đẳng.

C. Quyền dân chủ.

D. Quyền khiếu nại.

Câu 31: Trường hợp nào sau đây không có quyền bầu cử?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự.

B. Người đang đi công tác xa.

C. Người đang đảm nhiệm chức vụ.

D. Người đang điều trị tại bệnh viện.

Câu 32: Công dân không được thực hiện quyền bầu cử trong trường hợp đang

A. bị nghi ngờ phạm tội.

B. điều trị sau phẫu thuật.

C. chấp hành hình phạt tù.

D. hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Câu 33: Ý kiến nào sau đây là đúng ?

A. Công dân, tổ chức không có quyền tố cáo.

B. Chỉ có công dân mới có quyền tố cáo.

C. Tổ chức mới có quyền khiếu nại.

D. Công dân mới có quyền khiếu nại.

Câu 34: Để kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội, công dân sử dụng quyền nào?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

B. Quyền khiếu nại, tố cáo.

C. Quyền tự do ngôn luận.

D. Quyền bầu cử, ứng cử

Câu 35: Ở phạm vi cơ sở, dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của xã, phường là

A. Những việc dân được tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định.

B. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp.

C. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện.

D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.

Câu 36: Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

B. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất đai của xã.

C. Tự ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

D. Kiến nghị với UBND xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Câu 37: Một trong những con đường để công dân thực hiện quyền ứng cử là tự

A. vận động.

B. quyết định.

C. tranh cử.

D. ứng cử.

Câu 38: Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo, nếu có dấu hiệu phạm tội kinh tế thì cơ quan, tổ chức tiếp nhận, giải quyết tố cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan nào để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự?

A. Cơ quan điều tra.

B. Kho bạc nhà nước.

C. Ngân hàng nhà nước.

D. Sở tài chính.

Câu 39: Cử tri vì lý do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu cử thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Trực tiếp, bỏ phiếu kín.

B. Bình đẳng, trực tiếp

C. Công bằng, trực tiếp.

D. Phổ thông, trực tiếp.

Câu 40: Nhân dân xã A biểu quyết công khai việc xây dựng nhà văn hóa với sự đóng góp của các hộ gia đình. Việc làm này là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Quyền công khai minh bạch.

D. Quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình.

Câu 41: Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. anh A đang thực hiện quyền gì?

A. Quyền khiếu nại.

B. Quyền bãi nại.

C. Quyền ứng cử.

D. Quyền tố cáo.

Câu 42: Trong quá trình bầu cử, việc cử tri không thể tự mình viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu đã thể hiện nguyên tắc gì trong bầu cử ?

A. Phổ thông.

B. Trực tiếp.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Bình đẳng.

Câu 43: Ông H đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải phóng mặt bằng nhà ông để xây dựng khu đô thị mới. Ông H đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?

A. Tố cáo.

B. Kiểm tra.

C. Khiếu nại.

D. Giám sát.

Câu 44: Quyền của công dân được báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào là quyền

A. chính trị.

B. tự do.

C. tố cáo.

D. khiếu nại.

Câu 45: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cả nước.

B. xã hội.

C. văn hóa.

D. cơ sở.

Câu 46: Chị A thường xuyên yêu cầu được trang bị bảo hộ lao động theo quy định nên ông T giám đốc doanh nghiệp nơi chị làm việc cắt giảm phụ cấp chức vụ trưởng phòng của chị. Chị A cần vận dụng quyền nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình?

A. Tranh tụng.

B. Khởi tố.

C. Khiếu nại.

D. Tố cáo.

Câu 47: Anh A đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước cho thôn của mình là thể hiện quyền dân chủ nào sau đây?

A. Quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

B. Quyền tự do lập hội và tự do hội hợp.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

D. Quyền bầu cử và quyền ứng cử

Câu 48: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người nào đó đang

A. kích động biểu tình trái phép.

B. tham gia hoạt động tôn giáo.

C. tổ chức truy bắt tội phạm.

D. bí mật theo dõi nghi can.

Câu 49: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm, thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. trực tiếp.

B. bỏ phiếu kín.

C. phổ thông.

D. bình đẳng.

Câu 50: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi độc lập viết phiếu bầu, anh Q nhờ chị B và được chị B đồng ý bỏ giúp phiếu bầu của anh vào hòm phiếu. Anh Q vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Đại diện.

B. Gián tiếp.

C. Trực tiếp.

D. ủy quyền.

Câu 51: Ðâu  không phải là nguyên tắc bầu cử ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Công khai.

D. Trực tiếp.

Câu 52: Công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình là thực hiện quyền

A. phản biện.

B. thẩm định.

C. khiếu nại.

D. tố cáo.

Câu 53: Khi báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là công dân đã thực hiện quyền

A. tố cáo.

B. khiếu nại.

C. tố tụng.

D. khiếu kiện.

Câu 54: Theo quy định của pháp luật, quyền khiếu nại được áp dụng trong trường hợp công dân

A. phát hiện tội phạm truy nã.

B. bị cắt giảm tiền lương trái quy định.

C. chứng kiến tù nhân vượt ngục.

D. tìm thấy chứng cứ bạo hành trẻ em.

Câu 55: Quyền bầu cử và ứng cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. xã hội.

B. đời sống.

C. kinh tế.

D. chính trị.

Câu 56: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kỹ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng nghiệp bỏ phiếu bầu hộ mình. Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp.

B. Phổ thông.

C. Dân chủ.

D. Tập trung.

Câu 57: Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. Nhờ người khác viết phiếu rồi tự mình bỏ phiếu.

B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

C. Nhờ người khác bỏ phiếu.

D. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu.

Câu 58: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân bàn và quyết định,

B. Dân giám sát và kiểm tra.

C. Dân thảo luận và góp ý kiến.

D. Dân hiểu và đồng tình.

Câu 59: Trường hợp nào sau đây không có quyền bầu cử?

A. Người mất năng lực hành vi dân sự.

B. Người đang đi công tác xa.

C. Người đang đảm nhiệm chức vụ.

D. Người đang điều trị tại bệnh viện.

Câu 60: Anh A và mọi người cùng đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước cho thôn của mình. Việc làm này là thực hiện quyền dân chủ cơ bản nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do lập hội và tự do hội họp.

B. Quyền khiếu nại và quyền tố cáo.

C. Quyền bầu cử và quyền ứng cử

D. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

Câu 61: Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại đâu không phải là kết quả của việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại lần thứ nhất?

A. Khởi kiện ra Tòa hành chính.

B. Bồi thường thiệt hại cho người khiếu nại.

C. Giữ nguyên, sửa đổi, hủy bỏ quyết định hành chính.

D. Chấm dứt hành vi hành chính bị khiếu nại.

Câu 62: Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp trường hợp

A. Tòa án nhân dân huyện Y ra quyết định ly hôn cho anh T và chị L.

B. Cảnh sát giao thông cố tình làm ngơ cho người vi phạm.

C. Ngưng cung cấp điện của những gia đình chậm đóng tiền điện.

D. Chủ tịch UBND xã Y ra quyết định thu hồi đất.

Câu 63: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận quyết định điều chuyển công tác.

B. Nhận tiền bồi thường chưa thỏa đáng.

C. Bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

D. Bị thu hồi giấy phép kinh dọanh.

Câu 64: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân

A. quản lí.

B. tự quyết.

C. kiểm tra.

D. điều hành.

Câu 65: Công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận tiên bồi thường chưa thỏa đáng.

B. Bị thu hồi giấy phép lái xe ô tô.

C. Bị trì hoãn thanh toán tiền lương.

D. Phát hiện đường dây sản xuất vacxin giả.

Câu 66: Ở phạm vi cả nước nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội bằng cách nào?

A. Tham gia giám sát của nhân dân tại các xã, phường.

B. Dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai.

C. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.

D. Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra trực tiếp.

Câu 67: Khôi phục, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là ý nghĩa của quyền

A. kiểm tra, kiểm soát.

B. tham gia quản lí nhà nước.

C. tham gia quản lí xã hội.

D. khiếu nại và tố cáo.

Câu 68: Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

A. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.

B. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.

C. Tham gia hoạt động tôn giáo

D. Đuổi việc không có lý do

Câu 69: Công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?

A. Quyền về đời sống xã hội.

B. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 70: Trường hợp nào sau đây có quyền ứng cử?

A. Người đang đương chức vụ.

B. Người mất năng lực dân sự.

C. Người chưa được xóa án.

D. Người đang bị khởi tố hình sự.

Câu 71: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. chính trị.

B. kinh tế.

C. văn hóa.

D. xã hội

Câu 72: Quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét lại hành vi, quyết định hành chính là

A. quyền chính trị.

B. quyền xã hội.

C. quyền tố cáo.

D. quyền khiếu nại.

Câu 73: Vô tình phát hiện, chồng và đồng bọn bắt cóc, tống tiền, chị G đã báo cho cơ quan chức năng về hành vi đó. Chị G đã thực hiện đúng quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tố cáo.

B. Quyền tự do báo chí.

A. Quyền tự do cá nhân.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước.

Câu 74: Chị M bị sa thải việc vì trong cuộc họp cơ quan chị đã thẳng thắn phê bình giám đốc vì giám đốc có hành vi sử dụng bằng giả để bổ nhiệm. Chị M có thể sử dụng quyền nào dưới đây?

A. Tự do ngôn luận.

B. Tố cáo.

C. Tham gia quản lý nhà nước.

D. Lao động.

Câu 75: huyện không đúng pháp luật thì ông A có quyền tố cáo trực tiếp đến cơ nào?

A. Sở tài chính.

B. Sở kế hoạch đầu tư.

C. Kho bạc nhà nước.

D. Ngân hàng nhà nước.

Câu 76: Hiến pháp 2013 qui định, chủ thể có thể thực hiện quyền khiếu nại là

A. chỉ cá nhân.

B. cá nhân, cơ quan, tổ chức.

C. chỉ tổ chức.

D. cán bộ công chức.

Câu 77: Theo quy định của pháp luật, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp thông qua quyền

A. khiếu nại và tố cáo.

B. độc lập phán quyết.

C. tự do ngôn luận,

D. bầu cử và ứng cử.

Câu 78: Phát hiện H trộm cắp tài sản của nhà B, ông G ðã tìm cách báo cho cõ quan chức nãng ngãn chặn và xử lý hành vi của H. Việc làm của ông G thực hiện theo quyền dân chủ nào của công dân?

A. Tố cáo.

B. Kiểm tra.

C. Giám sát.

D. Khiếu nại.

Câu 79: Mục đích của khiếu nại là gì?

A. Phát hiện, ngăn chặn quyền khiếu nại của công dân.

B. Hủy quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

C. Khôi phục quyền, lợi ích không hợp pháp của người khiếu nại.

D. Khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

Câu 80: Bác H tham gia đóng góp ý kiến xây dựng hương ước của làng, xã. Trong trường hợp trên, bác H đã thể hiện dân chủ theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân biết và thực hiện.

B. Dân giám sát và kiểm tra.

C. Dân xây dựng và quản lý.

D. Dân bàn và quyết định.

Câu 81: Khi nhìn thấy kẻ gian đang bẻ khóa xe máy của đồng nghiệp, chi H đã báo cho cơ quan công an. Chị H đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận.

B. Quyền tố cáo.

C. Quyền nhân thân.

D. Quyền khiếu nại.

Câu 82: Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Khiếu nại.

B. Kiến nghị.

C. Đàm phán.

D. Tố cáo.

Câu 83: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm. Quy định này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.

D. Bỏ phiếu kín.

Câu 84: Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền

A. kiểm tra, giám sát.

B. khiếu nại, tố cáo.

C. bầu cử, ứng cử.

D. quản lí nhà nước.

Câu 85: Ông A có hộ khẩu tại huyện X và nhận chính sách lương thương binh tại huyện X. Để khiếu nại về việc chậm chi trả lương cho mình thì ông A phải nộp đơn khiếu nại đến cơ quan nào sau đây của huyện X?

A. Phòng chính sách xã hội huyện X

B. Tòa Hành chính huyện X.

C. Viện Kiểm sát nhân dân huyện X.

D. Ngân hàng huyện X.

Câu 86: Nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân bị xâm phạm là mục đích của

A. tố cáo.

B. đền bù thiệt hại.

C. khiếu nại.

D. chấp hành án.

Câu 87: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Người tố cáo dưới 18 tuổi được nhờ luật sư.

B. Người tố cáo có quyền nhờ luật sư.

C. Người tố cáo không có quyền nhờ luật sư.

D. Người nghèo không được nhờ luật sư.

Câu 88: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì có quyền tham gia bầu cử?

A. 18 tuổi.

B. 19 tuổi.

C. 17 tuổi.

D. 21 tuổi.

Câu 89: Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của

A. đền bù thiệt hại.

B. tố cáo.

C. chấp hành án.

D. khiếu nại.

Câu 90: Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Công khai.

B. Thụ động.

C. ủy quyền.

D. Trực tiếp.

Câu 91: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở thì những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện là

A. xây dựng cơ sở hạ tầng.

B. kiểm tra đạo đức của cán bộ xã.

C. xây dựng hương ước.

D. đường lối chủ trương chính sách.

Câu 92: Đối với Nhà nước, quyền bầu cử và ứng cử của công dân thể hiện

A. quyền lực của nhà nước.

B. quyền lợi của giai cấp cầm quyền.

C. quyền lợi của Nhà nước.

D. bản chất dân chủ, tiến bộ.

Câu 93: Khi nhìn thấy kẻ gian đột nhập vào nhà hàng xóm, anh V đã báo ngay cho cơ quan công an. Anh V đã thực hiện quyền nào của công dân?

A. Quyền nhân thân.

B. Quyền tố cáo.

C. Quyền khiếu nại.

D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 94: Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ của cán bộ huyện tại xã X, huyện T, tỉnh A, bà V sử dụng quyền nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A. Tố cáo

B. Tham gia quản lý nhà nước.

C. Khiếu nại.

D. Tự do ngôn luận

Câu 95: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo hai con đường nào?

A. Cơ sở ứng cử và bỏ phiếu ứng cử.

B. Phổ thông, bình đẳng ứng cử.

C. Tập thể ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Câu 96: Quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là quyền dân chủ cơ bản của công dân gắn với hình thức dân chủ

A. trực tiếp.

B. biểu quyết.

C. gián tiếp.

D. thảo luận.

Câu 97: Chị A bị giám đốc kỉ luật với hình thức hạ bậc lương. Chị A cho rằng quyết định này là sai, xâm phạm đến quyền lợi của mình. Chị A sẽ lựa chọn cách xử sự nào sau đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Gửi đơn khiếu nại đến giám đốc đó.

B. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.

C. Viết đơn gửi giám đốc xin thôi việc.

D. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.

Câu 98: Cử tri vì lý do sức khỏe không đến được nơi bỏ phiếu, tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu cử thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Trực tiếp, bỏ phiếu kín.

B. Bình đẳng, trực tiếp

C. Công bằng, trực tiếp.

D. Phổ thông, trực tiếp.

Câu 99: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội được quy định trong hiến pháp, đây chính là các quyền gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ

A. bình đẳng ở nước ta.

B. phổ thông ở nước ta.

C. trực tiếp ở nước ta.

D. gián tiếp ở nước ta.

Câu 100: Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. cả nước.

B. cơ sở.

C. quốc gia.

D. lãnh thổ.

Câu 101: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?

A. Lạm dụng sức lao động vị thành niên .

B. Nhận quyết định sa thải thiếu căn cứ .

C. Phát hiện đối tượng buôn bán phụ nữ .

D. Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ

Câu 102: Việc Nhà nước lấy ý kiến góp ý của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 2013 là thực hiện dân chủ ở

A. phạm vi cơ sở.

B. mọi phạm vi.

C. Phạm vi địa phương.

D. phạm vi cả nước.

Câu 103: Một trong các nội dung của quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội là

A. phê phán cơ quan nhà nước trên face book.

B. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.

C. tự do trình bày quan điểm cá nhân

D. giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Câu 104: Anh H bị giám đốc xí nghiệp đình chỉ công tác vì lý do nằm viện quá lâu ảnh hưởng đến thu nhập của cơ quan, trong trường hợp trên anh H phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

A. Báo cho công an.

B. Tố cáo giám đốc xí nghiệp với cơ quan có thẩm quyền

C. Làm đơn khiếu nại giám đốc xí nghiệp.

D. Làm đơn tố cáo giám đốc xí nghiệp.

Câu 105: Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc làm nào sau đây được dân thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định?

A. Đề án xây dựng nhà máy thủy điện.

B. Xây dựng các hương ước, quy ước gia đình.

C. Giám sát, kiểm tra dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước.

D. Mức đóng góp xây dựng công trình phúc lợi địa phương.

Câu 106: Quyền bầu cử là quyền của công dân trong lĩnh  vực

A. xã hội.

B. chính trị.

C. kinh tế.

D. văn hóa.

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C D B D B B C A A D
Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Đáp án A C A A D C C C A C
Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp án A A A D C A D C D D
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Đáp án A C B A A C D A A A
Câu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Đáp án A B C C D C C A C C
Câu 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Đáp án C C A B D A B B A D
Câu 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Đáp án A B C C D C D D C A
Câu 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Đáp án A D A B A B D A D D
Câu 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Đáp án B D B C A C D A B D
Câu 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Đáp án D D B A D C D A D B
Câu 101 102 103 104 105 106
Đáp án B D B C A B

 

Tagged:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *