Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 bài 4 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 10 bài 4 chọn lọc hay nhất.

Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 10 Bài 4

1. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

2. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

3. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

4. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

5. Trình tự tập hợp đội hình tiểu đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Điểm số; tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

6. Khi kiểm tra gióng hàng, tiểu đội trưởng phải làm gì?

a. Nghiêng đầu để kiểm tra theo chuẩn

b. Bước qua phải hoặc qua trái 5 bước

c. Thực hiện động tác qua phải (trái) để kiểm tra

d. Đứng tại chỗ để kiểm tra toàn đội hình

7. Đội hình tiểu đội có đội hình nào sau đây?

a. 3 hàng dọc; 4 hàng dọc

b. 2 hàng ngang, 2 hàng dọc

c. 3 hàng ngang, 2 hàng dọc

d. 3 hàng dọc, 2 hàng ngang

8. Đội hình nào sau đây phải thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 2 hàng dọc

c. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

9. Đội hình nào sau đây không thực hiện điểm số?

a. Đội hình tiểu đội 1 hàng ngang

b. Đội hình trung đội 1 hàng dọc

c. Đội hình trung đội đội 3 hàng ngang

d. Đội hình trung đội 2 hàng ngang

10. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Tiểu đội X thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

11. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang như thế nào?

a. “Tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn tiểu đội X thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X 2 hàng ngang- Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

12. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X chú ý: thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

13. Khẩu lệnh của tiểu đội trưởng tiểu đội X khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc như thế nào?

a. “Toàn tiểu đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Tiểu đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn tiểu đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Tiểu đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

14. Tiểu đội gồm những đội hình nào?

a. 1 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc; 2 hàng ngang; 2 hàng dọc

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng dọc

d. 3 hàng dọc; 4 hàng ngang; 5 hàng ngang

15. Tiểu đội hàng ngang có đội hình nào?

a. 4 hàng ngang

b. 2 hàng ngang

c. 3 hàng ngang

d. Không có đội hình hàng ngang

16. Tiểu đội hàng dọc có đội hình nào?

a. 3 hàng dọc

b. 4 hàng dọc

c. 2 hàng dọc

d. Không có đội hình hàng dọc

17. Đội hình nào phải thực hiện điểm số?

a. Tiểu đội 1 hàng ngang

b. Tiểu đội 2 hàng ngang

c. Tiểu đội 2 hàng dọc

d. Trung đội 2 hàng dọc

18. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội 1 hàng dọc?

a. Tiểu đội trưởng

b. Chiến sĩ đứng đầu hàng (số 1)

c. Chiến sĩ đứng cuối hàng

d. Chiến sĩ đứng giữa hàng

19. Đội hình tiểu đội nào không thực hiện điểm số?

Tiểu đội 1 hàng ngang

Tiểu đội 1 hàng dọc

Trung đội 1 hàng dọc

Tiểu đội 2 hàng ngang

20. Trung đội hàng dọc không có đội hình nào?

a. 1 hàng dọc

b. 2 hàng dọc

c. 3 hàng dọc

d. 4 hàng dọc

Đáp án 

Trắc nghiệm:1a; 2c; 3c; 4c; 5c; 6c; 7b; 8d; 9d; 10c; 11a; 12b; 13d; 14a; 15b; 16c; 17a; 18b; 19d; 20d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.