Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 bài 1 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 12 bài 1 chọn lọc hay nhất.

Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 1

1. Đội hình trung đội gồm có những đội hình nào?

a. 1 hàng ngang; 2 hàng ngang; 1 hàng dọc; 2 hàng dọc

b. 3 hàng ngang; 3 hàng dọc; 4 hàng ngang

c. 4 hàng ngang; 3 hàng dọc; 1 hàng ngang

d. 1 hàng dọc; 2 hàng dọc; 4 hàng ngang

2. Chiến sĩ nào làm chuẩn khi giãn đội hình tiểu đội, trung đội hàng ngang?

a. Tiểu đội trưởng luôn là người làm chuẩn

b. Trung đội trưởng phải là người làm chuẩn

c. Tuỳ theo lệnh của chỉ huy, nhưng thường là người đứng đầu bên phải đội hình

d. Người có số thứ tự chẵn trong đội hình

3. Cách điểm số của đội hình trung đội 3 hàng ngang như thế nào?

a. Tiểu đội 1 điểm số, các tiểu đội khác báo cáo thừa, thiếu

b. Hết tiểu đội đến tiểu đội 2 điểm số

c. Điểm số từ 1 đến hết chiến sĩ trong trung đội

d. Không có tiểu đội nào điểm số

4. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

5. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

6. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

7. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

8. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

9. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

d. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

10. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

11. Tập hợp đội hình trung đội 1 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

12. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

13. Tập hợp đội hình trung đội 2 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

14. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng dọc có mấy bước?

a. 4 bước

b. 2 bước

c. 3 bước

d. 1 bước

15. Tập hợp đội hình trung đội 3 hàng dọc gồm những bước nào?

a. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

b. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

c. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

16. Tập hợp đội hình tiểu đội 1 hàng ngang gồm những bước nào?

a. Điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; tập hợp đội hình; giải tán

b. Điểm số; tập hợp đội hình; giải tán

c. Tập hợp đội hình; điểm số; chỉnh đốn hàng ngũ; giải tán

d. Tập hợp đội hình; chỉnh đốn hàng ngũ

17. Khi tập hợp đội hình thành 1 hàng ngang, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 3 như thế nào?

a. “Toàn trung đội 3, 1 hàng ngang- Tập hợp”

b. “Toàn trung đội 3, thành 1 hàng ngang- Tập hợp”

c. “Trung đội 3 thành 1 hàng ngang – Tập hợp”

d. “Trung đội 3 chú ý: thành 1 hàng ngang- tập hợp”

18. Khi tập hợp đội hình thành 2 hàng ngang, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 2 như thế nào?

a. “Trung đội 2 thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

b. “Toàn trung đội 2, thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội 2, 2 hàng ngang- Tập hợp”

d. “Trung đội 2 chú ý: thành 2 hàng ngang – Tập hợp”

19. Khi tập hợp đội hình thành 1 hàng dọc, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội 1 như thế nào?

a. “Toàn trung đội 1, 1 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Trung đội 1 thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội 1, thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Trung đội 1 chú ý: thành 1 hàng dọc – Tập hợp”

20. Khi tập hợp đội hình thành 2 hàng dọc, khẩu lệnh của trung đội trưởng trung đội X như thế nào?

a. “Toàn trung đội X, 2 hàng dọc – Tập hợp”

b. “Trung đội X chú ý: thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

c. “Toàn trung đội X, thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

d. “Trung đội X thành 2 hàng dọc – Tập hợp”

Đáp án 

Trắc nghiệm: 1a; 2c; 3a; 4a; 5c; 6c; 7d; 8a; 9d; 10a; 11c; 12c; 13a; 14a; 15b; 16c; 17c; 18a; 19b; 20d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *