Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 bài 9 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 12 bài 9 chọn lọc hay nhất.

Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 9

1. Bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

b. Là phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

c. Là phòng ngừa, phát hiện, làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

d. Là đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia

2. Hành vi nào sau đây không thuộc xâm phạm an ninh quốc gia là:

a. Xâm phạm chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa của quốc gia

b. Xâm phạm đến quyền lợi của giai cấp trong một quốc gia

c. Xâm phạm an ninh, quốc phòng, đối ngoại của quốc gia

d. Xâm phạm độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

3. Một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ quốc phòng

b. Bảo vệ đất nước

c. Bảo vệ chế độ chính trị

d. Bảo vệ tài sản cá nhân

4. Một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ biển đảo Tổ quốc

b. Bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc

c. Bảo vệ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

d. Bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

5. Một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ an ninh về văn hóa, tư tưởng, khối đại đoàn kết dân tộc

b. Bảo vệ văn hóa, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc

c. Giữ gìn sự ổn định về giáo chính trị tư tưởng và văn hóa

d. Giữ gìn bản sắc văn hóa và thống nhất về tư tưởng

6. Một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ nền an ninh nhân dân

b. Bảo vệ an ninh kinh tế, quốc phòng, đối ngoại

c. Giữ vững môi trường hòa bình

d. Bảo vệ nền quốc phòng toàn dân

7. Một trong những nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ bí mật cơ quan và các địa điểm quan trọng của địa phương

b. Tập trung giữ bí mật các mục tiêu về kinh tế của từng địa phương

c. Bảo vệ bí mật nhà nước và các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia

d. Bảo vệ bí mật nhà nước và bí mật cá nhân

8. Có mấy nội dung bảo vệ an ninh quốc gia?

a. 07 nội dung

b. 06 nội dung

c. 05 nội dung

d. 04 nội dung

9. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ an ninh cá nhân

b. Bảo vệ an ninh học sinh, sinh viên

c. Bảo vệ an ninh địa phương

d. Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ

10. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ an ninh kinh tế

b. Bảo vệ nền kinh tế đât nước

c. Bảo vệ kinh tế thị trường

d. Bảo vệ kinh tế biển

11. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ an ninh giáo dục tư tưởng

b. Bảo vệ an ninh giáo dục chính trị

c. Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng

d. Bảo vệ nền văn hóa cách mạng

12. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc

b. Phát huy sức mạnh của toàn dân tộc

c. Bảo vệ an ninh cho dân tộc ít người

d. Bảo vệ an ninh dân tộc

13. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ an ninh tôn giáo

b. Vận động mọi người sống tốt đời, đẹp đạo

c. Bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo

d. Bảo vệ an ninh cho các vùng có tôn giáo

14. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia

b. Bảo vệ an ninh biên giới

c. Bảo vệ biên giới vững chắc trước kẻ thù xâm lược

d. Bảo vệ tình hữu nghị giữa các dân tộc có chung đường biên giới

15. Một trong những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia là gì?

a. Bảo vệ các đường dây thông tin

b. Bảo vệ an ninh thông tin

c. Bảo đảm thông tin thông suốt

d. Bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác

16. Nội dung Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ có vị trí như thế nào?

a. Là việc làm thường xuyên của mỗi quốc gia, dân tộc

b. Là việc làm vô cùng cần thiết hiện nay của đất nước

c. Trọng yếu hàng đầu, thường xuyên và cấp bách hiện nay

d. Trọng yếu hàng đầu khi đất nước có chiến tranh

17. Lựa chọn nào sau đây không phải là nội dung Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ?

a. Phải quan tâm đến nguyện vọng của nhân dân.

b. Giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của các tổ chức Đảng, Nhà nước

c. Bảo vệ chế độ chính trị, Đảng, Nhà nước

d. Bảo vệ cơ quan và những người Việt Nam đang học tập và làm việc tại nước ngoài

18. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh dân tộc là:

a. Bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng giữa các dân tộc

b. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa các dân tộc

c. Bảo vệ quyền bình đẳng của từng dân tộc

d. Bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ giữa các dân tộc với nhau

19. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh biên giới là:

a. Chống các hành động xâm phạm, vượt biên giới quốc gia

b. Chống các hành động xâm nhập biên giới quốc gia

c. Kiên quyết trấn áp các hành động xâm nhập đường biên giới quốc gia

d. Chống các hành vi xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia

20. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh biên giới là:

a. Bảo vệ nền an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, trên đất liền, trên biển

b. Bảo vệ nền an ninh, trật tự ở trên biển

c. Bảo vệ nền an ninh, trật tự chủ yếu ở khu vực trên đất liền

d. Bảo vệ trật tự ở khu vực biên giới, chợ biên giới

Đáp án 

Trắc nghiệm: 1a; 2b; 3c; 4d; 5a; 6b; 7c; 8a; 9d; 10a; 11c; 12d; 13a; 14b; 15b; 16c; 17a; 18b; 19d; 20a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *