Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 bài 9 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 12 bài 9 chọn lọc hay nhất.

Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 9

1. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh thông tin là:

a. Bảo đảm kịp thời thông tin của Nhà nước đến nhân dân

b. Chống làm lộ, lọt những thông tin bí mật của Nhà nước

c. Xây dựng hệ thống thông tin an toàn

d. Chống mọi hành động phá hoại đường dây thông tin

2. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh thông tin là:

a. Phát hiện các hoạt động khai thác thông tin trái phép

b. Cấm các hoạt động khai thác thông tin

c. Ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin trái phép

d. Xử lí, ngăn chặn các hoạt động khai thác thông tin

3. Bảo vệ an ninh Tổ quốc là:

a. Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang, trách nhiệm của quân đội

b. Nhiệm vụ của lực lượng công an, trách nhiệm của công an

c. Nhiệm vụ của toàn Đảng, trách nhiệm của toàn xã hội

d. Nhiệm vụ của toàn xã hội, trách nhiệm của mọi công dân

4. Trách nhiệm của học sinh với bảo vệ an ninh tổ quốc?

a. Tích cực học tập nâng cao kiến thức về Hiến pháp, pháp luật

b. Tích cực học tập nâng cao chất lượng về quốc phòng, an ninh

c. Tích cực học tập, tham gia xây dựng sự nghiệp quốc phòng

d. Tích cực cùng công an bảo vệ Hiến pháp, pháp luật

5. Trách nhiệm của học sinh với bảo vệ an ninh tổ quốc?

a. Tích cực tham gia phong trào đến ơn, đáp nghĩa của địa phương

b. Tích cực học tập để hiếu được những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

c. Tham gia phong trào toàn dân xây dựng nếp sống văn hóa

d. Tích cực tham gia phong trào vì môi trường xanh, sạch, đẹp

6. Trách nhiệm của học sinh với bảo vệ an ninh tổ quốc?

a. Tham gia phong trào hiến máu nhân đạo

b. Tham gia phong trào thi đua dạy hay, học giỏi của nhà trường

c. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

d. Tích cực cùng lực lượng an ninh tuần tra giữ gìn an ninh, trật tự

7. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung gì?

a. Thực hiện tốt phương châm “1 không”

b. Thực hiện tốt phương châm “2 không”

c. Thực hiện tốt phương châm “4 không”

d. Thực hiện tốt phương châm “3 không”

8. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt một trong những nội dung nào sau đây?

a. Không xem, đọc, lưu truyền các văn hóa phẩm phản động, đồi trụy

b. Xem nhưng không lưu truyền các sản phẩm văn hóa nước ngoài

c. Đọc nhưng không lưu giữ các tác phẩm văn hóa nước ngoài

d. Nói không với tất cả các sản phẩm văn hóa nước ngoài

9. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt một trong những nội dung nào sau đây?

a. Chấp hành tốt đường lối, chính sách về quốc phòng, an ninh

b. Không xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

c. Tham gia tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

d. Tuyên truyền, vận động học sinh chấp hành quy định của nhà trường

10. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

a. Không truy cập các Website chứa các nội dung của nước ngoài

b. Không truy cập các Website chứa các nội dung không chính thống trong nước

c. Không truy cập các Website chứa các nội dung không lành mạnh, phản động

d. Không truy cập tất các Website hiện có trên mạng

11. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

a. Kịp thời trấn áp kẻ xấu khi bị kích động, lôi kéo vào việc xấu

b. Tấn công kiên quyết khi bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào việc xấu

c. Chủ động truy bắt khi bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào việc xấu

d. Chủ động đề phòng không để bị kẻ xấu kích động, lôi kéo vào việc xấu

12. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

a. Tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội của nhà trường

b. Nòng cốt trong công tác chống tội phạm, tệ nạn xã hội của nhà trường

c. Tấn công kiên quyết nếu xuất hiện tội phạm trong nhà trường

d. Tấn công kiên quyết nếu xuất hiện tệ nạn xã hội trong nhà trường

13. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

a. Tốt nhất là cách li ngay với người lầm lỡ sa ngã để không bị lôi kéo

b. Động viên, gần gũi, giúp đỡ người lầm lỡ sa ngã để giúp họ tiến bộ

c. Không được động viên người lầm lỡ sa ngã, vì sẽ làm cho họ bi quan

d. Không nên gần gũi với người lầm lỡ sa ngã để không bị họ lôi kéo

14. Với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, học sinh phải làm tốt nội dung nào?

a. Tích cực chống phá âm mưu phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch

b. Kiên quyết tấn công các thế lực thù địch có âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng

c. Cảnh giác, tích cực phòng ngừa những âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của các thế lực thù địch

d. Cảnh giác với các thế lực thù địch và thủ đoạn phá hoại cách mạng của chúng

15. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh dân tộc là:

a. Phát hiện các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

b. Phải kiên quyết đấu tranh với các hoạt động xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

c. Ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

d. Chú ý đề phòng với các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm đến an ninh quốc gia

16. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh tôn giáo là:

a. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ nhau giữa các dân tộc có tôn giáo

b. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các tôn giáo

c. Thực hiện giúp đỡ nhau giữa các tôn giáo

d. Thực hiện đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc

17. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh tôn giáo là:

a. Đảm bảo chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế đến với nhân dân

b. Đảm bảo chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân

c. Đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng một cách bình đẳng giữa các dân tộc

d. Đảm bảo chính sách tự do bình đẳng của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân

18. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh tôn giáo:

a. Kịp thời đấu tranh với các đối tượng, thế lực chống phá cách mạng

b. Đấu tranh kiên quyết với các âm mưu chống phá cách mạng

c. Đấu tranh với các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng

d. Nhanh chóng phát hiện các đối tượng, thế lực lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá cách mạng

19. Một trong những nội dung Bảo vệ an ninh kinh tế là:

a. Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN

b. Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN

c. Bảo vệ sự ổn định, phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần

d. Bảo vệ sự phát triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần theo định hướng XHCN

20. Lựa chọn nào sau đây không phải là nội dung Bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng?

a. Bảo vệ các cơ quan báo, đài phát thanh truyền hình địa phương

b. Bảo vệ sự đúng đắn, vai trò chủ đạo của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần và xã hội

c. Bảo vệ đội ngũ văn nghệ sĩ, những người là công tác văn hóa, văn nghệ

d. Bảo vệ những giá trị đạo đức truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc

Đáp án 

Trắc nghiệm: 1b; 2c; 3d; 4a; 5b; 6c; 7d; 8a; 9b; 10c; 11d; 12a; 13b; 14c; 15c; 16b; 17b; 18c; 19b; 20a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *