Top tài liệu

Câu 1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào?

Đáp án: 11-11-1931

Câu 2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào?

Đáp án: 18-11-1930

Câu 3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu?

Đáp án: Sài Gòn

Câu 4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu?

Đáp án: Hương Cảng (Trung quốc)

Câu 5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng sản ban chấp hành lãnh đạo của đảng ở nước ngoài được thành lập vào năm nào?

Đáp án: Năm 1934

Câu 6. Được sự chỉ đạo của Quốc tế Cộng sản, ban lãnh đạo của đảng ở nước ngoài do ai đứng đầu?

Đáp án: Lê Hồng Phong

Câu 7. Đại hội đảng lần thứ nhất họp ở Macao (Trung quốc) có bao nhiêu Đại biểu tham dự?

Đáp án: 15 người

Câu 8. Được sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản, đãng ta đã kịp thời công bố chương trình hành động của đảng cộng sản đông dương vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 6 năm 1932

Câu 9. Tháng 7 năm 1935 Quốc tế Cộng sản họp Đại hội lần thứ 7 ở Matxcơva có bao nhiêu đoàn Đại biểu các đảng cộng sản trên thế giới về dự?

Đáp án: 67 đoàn

Câu 10. Mặt trận dân chủ Đông dương chính thức thành lập vào năm nào?

Đáp án: Năm 1938

Câu 11. Tác phẩm ‘Tự chỉ trích’ của đồng chí Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?

Đáp án: 20-7-1939

Câu 12. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 11 năm 1939

Câu 13. Hội nghị Trung ương lần thứ VI (khoá I) diễn ra ở đâu?

Đáp án: Hóc Môn

Câu 14. Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khoá I) vào thời gian nào

Đáp án: Tháng 11 năm 1940

Câu 15. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra vào thời gian nào?

Đáp án: 23-11-1940

Câu 16. Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (khoá I) vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 5 năm 1941

Câu 17. Tác phẩm ‘Nhật ký trong tù’ của Nguyễn Ai Quốc được viết vào năm nào?

Đáp án: Năm 1942

Câu 18. Đề cương văn hoá Việt nam được đảng xây dựng vào năm nào?

Đáp án: Năm 1943

Câu 19. Theo chỉ thị của đồng chí Nguyễn Ai Quốc đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập khi nào?

Đáp án: 22-12-1944

Câu 20. Nhật Bản làm cuộc đảo chính Pháp để nắm độc quyền thống trị ở đông dương khi nào?

Đáp án: Ngày 9 tháng 3 năm 1945

Câu 21. Pháp nổ súng đánh chiếm Sài gòn xâm lược Việt Nam một lần nữa vào thời gian nào?

Đáp án: Ngày 23 tháng 9 năm 1945

Câu 22. Hội liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là liên Việt) được thành lập vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 5 năm 1946

Câu 23. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam được thành lập khi nào?

Đáp án: Ngày 20-10-1946

Câu 24. Đại hội toàn quốc lần thứ II của đảng cộng sản đông dương họp ở đâu?

Đáp án: Tuyên Quang

Câu 25. Khối liên minh nhân dân ba nước Việt-Lào-Campuchia được thành lập khi nào?

Đáp án: Tháng 3 năm 1951

Câu 26. Hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh lập lại hoà bình ở đông dương được ký kết vào ngày nào?

Đáp án: 20-7-1954

Câu 27. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam được thành lập khi nào?

Đáp án: 20-12-1960

Câu 28. Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt nam được thành lập ở đâu?

Đáp án: Tây Ninh

Câu 30. Tháng 12-1967, bộ chính trị chủ trương chuyển cuộc chiến tranh cách mạng miền nam sang thời kỳ mới, thời kỳ tiến lên giành thắng lợi bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giáng đòn quyết liệt vào ý chí xâm lược vào đế quốc Mỹ. Nghị quyết Bộ chính trị đã được Ban chấp hành Trung ương lần thứ 14 thông qua váo thời gian nào?

Đáp án: Tháng 1 năm 1968

Câu 32. Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào và chiến sĩ cả nước vào thời gian nào?

Đáp án: Tháng 3 năm 1964

Câu 33. ‘Trong mười năm qua (1954-1964) miền bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới’. Câu nói trên là của ai?

Đáp án: Hồ Chí Minh

Câu 34. Đại hội lần thứ mấy của đảng đã đề ra bốn mục tiêu cơ bản của thời kỳ quá độ: xây dựng chế độ làm chủ của nhân dân dưới chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa?

Đáp án: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ IV (12-1976)

Câu 35. Đại hội nào của đảng đã đề ra mười chính sách lớn nhằm giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa xây dựng, phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng, giữa đối nội và đối ngoại?

Đáp án: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982)

Câu 36. Đại hội nào của đảng đã vạch ra năm mục tiêu cụ thể về kinh tế xã hội và 3 chương trình kinh tế lớn: chương trình lương thực-thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng, chương trình hàng xuất khẩu?

Đáp án: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI (12-1986)

Câu 37. Đại hội nào của đảng đã đề ra phương châm “chúng ta muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế”?

Đáp án: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VII (6-1991)

Câu 38. Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu lương thực từ năm nào?

Đáp án: 1990

Câu 39. Xếp theo thứ tự thời gian việc đảng ta ký kết hiệp định (từ trước đến sau) 4 sự kiện sau?

Đáp án: Hiệp định Sơ bộ – Tạm ước – Hiệp định giơnevơ – Hiệp định Pari

Câu 40. Xếp theo thứ tự thời gian (từ trước đến sau) tên gọi của Mặt trận dân tộc: 4 mặt trận dân tộc sau?

Đáp án: Hội phản đế đồng minh – Mặt trận dân chủ – Mặt trận việt minh – mặt trận Liên Việt

Câu 41. Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới (1986-1996), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã rút ra mấy bài học chủ yếu?

Đáp án: Sáu

Câu 42. Đánh giá tình hình đất nước sau 10 năm đổi mới, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã nêu ra mấy thành tựu?

Đáp án: Năm

Câu 43. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu ra những bài học chủ yếu sau 15 năm đổi mới (1986-2000). Có mấy bài học chủ yếu?

Đáp án: Bốn

Câu 44. ‘Ngày thương binh liệt sĩ đầu tiên trong cả nước là ngày tháng năm nào?

Đáp án: 27-7-1947

Câu 45. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương từ khi nào?

1-4-1949

Câu 46. Hãy cho biết số lượng đảng viên của đảng ta khi cuốc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (1946)

Đáp án: 20 000

Câu 47. Đế quốc Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom và bắn phá (lần thứ nhất) trên toàn bộ miền bắc nước ta vào thời gian nào?

Đáp án: 1-11-1968

Câu 48. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước có nói “Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi”. Câu nói đó của Người vào thời gian nào?

Đáp án: 3-11-1968

Câu 49. Trong chiến tranh xâm lược việt nam có bao nhiêu lính Mỹ bị chết được khắc tên trên bia đá ở Washington?

Đáp án: 58 000

Câu 50. Cuộc toạ đàm ở Pari kéo dài thời gian bao nhiêu?

Đáp án: 4 năm 8 tháng 14 ngày

Câu 51. Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên ở Paris vào năm 1925 là tác phẩm nào?

Đáp án: Bản án chế độ thực dân Pháp

Câu 52. Bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam (thành lập vào tháng 3/1929 tại Hà Nội) là ai?

Đáp án: Trần Văn Cung

Câu 53. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (02/1930) diễn ra tại đâu?

Đáp án: Hương Cảng

Câu 54. Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào lúc nào?

Đáp án: Tháng 10/1930

Câu 55. Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ nhất diễn ra vào lúc nào?

Đáp án: Tháng 3/1935

Câu 56. Xếp theo thứ tự (từ trước đến sau) các đồng chí giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương từ 1935 đến 1940

Đáp án: Lê Hồng Phong – Hà Huy Tập – Nguyễn Văn Cừ

Câu 57. Chính quyền cách mạng ra đời ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh trong cao trào 1930 – 1931 (gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh) tồn tại trong bao nhiêu tháng?

Đáp án: 4 đến 5 tháng

Câu 58. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939, tác phẩm “Vấn đề dân cày” của hai tác giả Qua Ninh và Vân Đình được lưu hành rộng rãi. Qua Ninh và Vân Đình là ai?

Đáp án: Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp

Câu 59. Tháng 11/1939, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Hội nghị này diễn ra ở đâu?

Đáp án: Gia Định

Câu 60. Xếp theo thứ tự thời gian bùng nổ (từ trước đến sau) 3 sự kiện sau:

Đáp án: Khởi nghĩa Bắc Sơn – Khởi nghĩa Nam Kỳ – Binh biến Đô Lương

Câu 61. Để tập hợp mọi tầng lớp nhân dân đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập, hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) đã quyết định thành lập tổ chức nào?

Đáp án: Việt Nam độc lập đồng minh

Câu 62. Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh tháng, năm nào?

Đáp án: Tháng 8/1942

Câu 63. Ngay sau khi ra đời (22/12/1944), đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng hai trận Phay Khắt và Nà Ngần trên địa bàn tỉnh nào?

Đáp án: Cao Bằng

Câu 64. Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, nơi nào là căn cứ địa chính của cách mạng cả nước và được xem là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới?

Đáp án: Khu giải phóng Việt Bắc

Câu 65. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên cả nước tháng Tám 1945 diễn ra thành công trong bao nhiêu ngày?

Đáp án: 15 ngày

Câu 66. Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhiệm vụ “củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, diệt trừ nội phản, cải thiện đời sống cho nhân dân” được Đảng đề ra trong bản chỉ thị nào?

Đáp án: Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”

Câu 67. Để xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân lao động, ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập cơ quan nào?

Đáp án: Nha Bình dân học vụ

Câu 68. “Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta”. Câu trên đây được trích từ đâu?

Đáp án: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 69. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 diễn ra trong bao nhiêu ngày đêm?

Đáp án: 75 ngày đêm

Câu 70. Đảng Cộng sản Đông Dương đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam từ tháng, năm nào?

Đáp án: Tháng 2/1951

Câu 71. Cuộc biểu tình khổng lồ của 300.000 đồng bào Sài gòn phản đối đế quốc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến tranh Đông Dương (về sau được gọi là “Ngày toàn quốc chống Mỹ”) diễn ra vào năm nào?

Đáp án: 1950

Câu 72. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2/1951) đã bầu ai làm Tổng Bí thư?

Đáp án: Trường Chinh

Câu 73. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954), chiến dịch nào đánh dấu dân ta giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ

Đáp án: Biên giới thu đông 1950

Câu 74. Ngày 1/5/1962 Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất đã tuyên dương bao nhiêu anh hùng?

Đáp án: 7 người

Câu 75. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp diễn ra bao nhiêu đợt?

Đáp án: 3 đợt

Câu 76. Phong trào Đồng Khởi ở miền Nam nổ ra đầu tiên tại địa phương nào?

Đáp án: Mỏ Cày (Bến Tre)

Câu 77. Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng diễn ra vào lúc nào?

Đáp án: Tháng 9/1960

Câu 78. Ngày 15/2/1961 đã diễn ra sự kiện quan trọng nào của cách mạng miền Nam?

Đáp án: Quân giải phóng miền Nam hình thành

Câu 79. Bằng chiến thắng nào quân dân miền Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ?

Đáp án: Chiến thắng Bình Giã

Câu 80. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường vận tải chiến lược Bắc – Nam dọc theo dãy Trường Sơn bắt đầu được lúc nào?

Đáp án: Tháng 5/1959

Câu 81. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân dân ta diễn ra trong mấy đợt?

Đáp án: 3 đợt

Câu 82. “Vì độc lập vì tự do – đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” là những câu thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm nào?

Đáp án: 1969

Câu 83. Cuộc tiến công chiến lược 1972 của quân dân miền Nam đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch ở những địa bàn nào?

Đáp án: Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Câu 84. “Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng oanh liệt của quân dân miền Bắc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Đáp án: 12 ngày đêm cuối năm 1972

Câu 85. Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam bắt đầu có hiệu lực từ ngày nào?

Đáp án: 28/1/1973

Câu 86. Từ cuối năm 1973 đến đầu năm 1975, ta đã xây dựng mấy quân đoàn chủ lực để chuẩn bị cho kế hoạch giải phóng miền Nam?

Đáp án: 4 quân đoàn

Câu 87. Tỉnh đầu tiên được giải phóng hoàn toàn ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trong năm 1975 là tỉnh nào?

Đáp án: Phước Long

Câu 88. Cuộc tiến công chiến lược đã phát triển thành cuộc tổng tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam năm 1975 từ sau thắng lợi của chiến dịch nào?

Đáp án: Chiến dịch Tây Nguyên

Câu 89. Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam chính thức mở đầu vào ngày nào?

Đáp án: 26/4/1975

Câu 90. Chủ trương hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được đề ra tại hội nghị nào của Đảng?

Đáp án: Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 24 (8/1976)

Câu 91. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V diễn ra vào tháng, năm nào?

Đáp án: Tháng 3/1982

Câu 92. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trong đó trọng tâm là đổi mới về lĩnh vực nào ?

Đáp án: Kinh tế

Câu 93. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đề ra mục tiêu “đưa đất nước cơ bản trở thành một nước công nghiệp” vào năm nào?

Đáp án: 2020

Câu 94. “Cương lĩnh xây dựng đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” được thông qua vào dịp nào?

Đáp án: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)

Câu 95. Theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là gì?

Đáp án: Khoa học và công nghệ

Câu 96. Đại hội Đảng lần thứ IX (2001) là đại hội có chủ đề gì?

Đáp án: Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới

Câu 97. Đại hội Đảng lần thứ IX xác định quan điểm phát triển nhanh và bền vững, theo đó tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với vấn đề gì?

Đáp án: Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường

Câu 98. “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010” xác định nước ta có mấy vùng lớn để định hướng phát triển kinh tế cho từng vùng?

Đáp án: 6 vùng

Câu 99. Tên nước ta là Đại Việt có từ thế kỷ nào?

Đáp án: Thế kỷ thứ XI

Câu 100. Ông được phong là nhà “Cải cách lớn” của dân tộc ta nửa cuối thế kỷ XIX, với 58 bản di thảo để lại, khẳng định ông là người đã thiết kế những chủ trương chính sách canh tân có tầm cỡ quốc gia. Ông là ai?

Đáp án: Nguyễn Trường Tộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.