Top tài liệu

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG

Câu hỏi cơ bản

Câu 1: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong khái niệm “Môi trường bao gồm………………..bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật”

A. “các hoàn cảnh vật lý, hóa học và sinh học”

B. “các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học và kinh tế – xã hội”

C. “các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo”

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 2: Môi trường có chức năng cơ bản, bao gồm: (1) Là nơi cư trú cho người và các loài sinh vật, (2) Là nơi cung cấp các nguồn tài nguyên, (3) Là nơi cung cấp các nguồn thông tin, và (4)………………………

A. “Là không gian sống cho sinh vật”

B. “Là nơi chứa đựng phế thải”

C. “Là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu”

D. “Là nơi cung cấp nguồn nhiên liệu”

Câu 3: Các nhà máy sản xuất, các khu nhà ở, các công viên…thuộc thành phần môi trường nào:

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 4: Đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng…thuộc thành phần môi trường nào:

A. Môi trường tự nhiên

B. Môi trường nhân tạo

C. Môi trường xã hội

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 5: Trái đất có 4 quyển chính, bao gồm: (1) Địa quyển, (2) Thủy quyển, (3) Khí quyển và (4)……

A. Thạch quyển

B. Địa quyển

C. Sinh quyển

D. Trung quyển

Câu 6: Giới hạn của sinh quyển bao gồm:

A. Thạch quyển (sâu 2-3km từ mặt đất)

B. Khí quyển (cao 8-10km từ mặt đất)

C. Thủy quyển

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 7: Chọn phát biểu đúng nhất về mối quan hệ giữa môi trường và tài nguyên:

A. Môi trường mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

B. Tài nguyên mang lại lợi ích cho con người và sản sinh giá trị kinh tế

C. Môi trường không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giá trị kinh tế

D. Tài nguyên không mang lại lợi ích cho con người và không sản sinh giá trị kinh tế

Câu 8: Năng lượng mặt trời thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên hữu hạn

Câu 9: Năng lượng gió thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên hữu hạn

Câu 10: Nước ngọt thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 11: Đất phì nhiêu thuộc dạng tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 12: Nhiên liệu hóa thạch thuộc dạng tài nguyên nào

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 13: Khoáng sản kim loại thuộc loại tài nguyên nào:

A. Tài nguyên vĩnh viễn

B. Tài nguyên có thể phục hồi

C. Tài nguyên không thể phục hồi

D. Tài nguyên vô hạn

Câu 14: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi:

A. Tài nguyên nước ngọt

B. Tài nguyên sinh vật

C. Tài nguyên khoáng sản

D. Tài nguyên đất phì nhiêu

Câu 15: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên có thể phục hồi:

A. Tài nguyên đất phì nhiêu

B. Tài nguyên nhiên liệu hóa thạch

C. Tài nguyên sinh vật

D. Ba câu A, B và C đều đúng

Câu 16: Dạng tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái tạo

A. Than đá

B. Dầu mỏ

C. Khí đốt

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 17: Dạng tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên tái tạo

A. Năng lượng mặt trời

B. Năng lượng gió

C. Năng lượng sinh khối

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu hỏi nâng cao

Câu 18: Chọn phát biểu phù hợp theo nhận thức mới về môi trường

A. Trái Đất có nguồn tài nguyên hữu hạn

B. Lúc tài nguyên hết hãy tìm nơi khác

C. Con người phải chinh phục thiên nhiên

D. Ba câu A, B và C đều sai

Câu 19: Chọn phát biểu không phù hợp theo nhận thức mới về môi trường

A. Trái Đất có nguồn tài nguyên vô hạn

B. Tái chế và ưu tiên sử dụng tài nguyên tái tạo được

C. Con người phải hợp tác với thiên nhiên

D. Ba câu A, B và C đều sai

CHƯƠNG 2: HỆ SINH THÁI

Câu hỏi cơ bản

Câu 20: Chọn khái niệm chính xác nhất:

A. Hệ sinh thái là tập hợp các quần xã sinh vật và môi trường mà nó đang sinh sống

B. Hệ sinh thái là một hệ thống các quần xã sinh vật cùng các điều kiện môi trường bao quanh nó

C. Hệ sinh thái là một tập hợp động vật, thực vật và vi sinh vật cùng tương tác với nhau và với các thành phần khác của môi trường

D. Hệ sinh thái bao gồm các quần xã sinh vật cùng chung sống trong một sinh cảnh chịu tác động lẫn nhau và tác động của môi trường xung quanh

Câu 21: Sinh vật sản xuất là

A. Thực vật

B. Vi sinh vật

C. Các tổ chức sinh vật sử dụng năng lượng mặt trời làm nguyên liệu đầu vào

D. Thực vật và vi sinh vật

Câu 22: Sinh vật tiêu thụ là:

A. Sinh vật ăn cỏ

B. Sinh vật ăn thịt

C. Sinh vật ăn xác chết

D. Động vật

Câu 23: Sinh vật phân hủy là

A. Tảo

B. Nấm

C. Vi khuẩn

D. Tất cả câu trên đều đúng

Câu 24: Quần thể sinh vật là

A. Tập hợp các cá thể cùng loài

B. Tập hợp các cá thể khác loài

C. Các nhóm sinh vật khác loài

D. Các nhóm sinh vật cùng chung sống

Câu 25: Diễn thế sinh thái là do

A. Sự thay đổi của môi trường

B. Quy luật của sự tiến hóa

C. Nguyên lý của sự cân bằng sinh thái

D. Cơ chế tự điều chỉnh

Câu 26: Một hệ sinh thái cân bằng là

A. Cấu trúc các loài không thay đổi

B. Số lượng loài và số lượng cá thể trong một loài ổn định

C. Tổng số loài tương đối ổn định

D. Ít phụ thuộc vào các thay đổi từ ngoài hệ thống

Câu 27: Để đạt được sự cân bằng sinh thái cần phải:

A. Thông qua các mâu thuẫn và cạnh tranh

B. Có các yếu tố sinh trưởng và suy giảm

C. Hệ thống luôn luôn tự điều chỉnh

D. Hình thái cân bằng co giãn

Câu 28: Để duy trì sự cân bằng sinh thái cần phải

A. Kiểm soát dòng năng lượng đi qua hệ thống

B. Kiểm soát mối quan hệ giữa các thành phần trong hệ thống

C. Duy trì cấu trúc chuỗi và lưới thức ăn

D. Duy trì sự cân bằng giữa các thành phần trong hệ thống

Câu 29: Cân bằng sinh thái động tự nhiên là:

A. Sự cân bằng của hệ sinh thái dưới các tác động của các nhân tố tự nhiên trong môi trường

B. Sự cân bằng của hệ sinh thái dưới các tác động của môi trường tự nhiên, không có sự điều khiển của con người

C. Sự cân bằng của hệ sinh thái dưới các tác động của các nhân tố tự nhiên môi trường, không có sự tác động của con người

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 30: Cân bằng sinh thái động nhân tạo là:

A. Một hệ sinh thái nông nghiệp

B. Hệ sinh thái sông Sài Gòn – Đồng Nai, với việc xây dựng Hồ Trị An

C. Hệ sinh thái sông Cửu Long và Biển Hồ

D. Hệ sinh thái vi sinh vật trong bể bùn hoạt tính

 

Xem tiếp file đầy đủ tại đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.