Mối quan hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của người cán bộ chính trị quân đội ta?

Mối quan hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của người cán bộ chính trị quân đội ta?

Mối quan hệ giữa tất nhiên và ngẫu nhiên? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của người cán bộ chính trị quân đội ta? Lời giải Tất nhiên là cái do những nguyên nhân cơ bản, bên trong kết cấu vật […]

Read More
Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận đối với đổi mới tư duy lý luận ở nước ta hiện nay?

Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận đối với đổi mới tư duy lý luận ở nước ta hiện nay?

Con đường biện chứng của quá trình nhận thức chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận đối với đổi mới tư duy lý luận ở nước ta hiện nay? Lời giải Trong tác phẩm “Bút ký triết học”, V.I. Lênin đã chỉ rõ: “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy […]

Read More
Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Tính tương đối và tính tuyệt đối của tiêu chuẩn thực tiễn đối với chân lý? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội? Lời giải Với tư cách là tiêu chuẩn chân lý, thực tiễn vừa có tính tuyệt đối, vừa có tính tương đối. Thực […]

Read More
Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này đối với nhận thức bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này đối với nhận thức bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại?

Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng? Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này đối với nhận thức bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại? Lời giải Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định […]

Read More
Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực? Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề trên đối với người cán bộ chính trị quân đội? Lời giải Khả năng là cái hiện chưa có, chưa tới, nhưng sẽ có, sẽ tới khi chúng có điều kiện tương ứng. Hiện thực là […]

Read More
Vai trò thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa đối với việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay?

Vai trò thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa đối với việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay?

Vai trò thực tiễn đối với nhận thức? Ý nghĩa đối với việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo trong các nhà trường quân đội hiện nay? Lời giải Theo quan điểm mácxít, thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử – xã hội […]

Read More
Đặc điểm của thực tiễn quân sự? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Đặc điểm của thực tiễn quân sự? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội?

Đặc điểm của thực tiễn quân sự? Ý nghĩa phương pháp luận của nó đối với người cán bộ chính trị quân đội? Lời giải Thực tiễn quân sự được hiểu là các hoạt động vật chất cụ thể, mang tính lịch sử xã hội của con người, nhằm đạt đến các mục tiêu quân […]

Read More