Bước 1: Xác định mục tiêu, loại hình mức độ đánh giá

– Bước 2: Xác định thời điểm đánh giá

– Bước 3: Xác định nội dung, cấu trúc, thành tố cần đánh giá

– Bước 4: Xác định phương pháp đánh giá

– Bước 5: Xác định công cụ đánh giá

– Bước 6: Xác định người thực hiện đánh giá

– Bước 7: Xác định phương thức xử lí, phân tích dữ liệu thu thập, đảm bảo chất lượng đánh giá

– Bước 8: Tổng hợp kết quả viết thành báo cáo

– Bước 9: Xác định phương thức công bố, phản hồi kết quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *