Ai là người được giảng viên giới thiệu là có tư tưởng về đoàn kết, tập hợp lực lượng làm cách mạng bao gồm: Tín đồ Thiên Chúa giáo, Du đồ hội đảng, Nhi nữ anh sĩ, Thông ngôn, Ký lục, Bồi bếp?

Đất nước Việt Nam trải qua nhiều quá trình lịch sử cùng với đó là các vị anh hùng dân tộc, có tinh thần yêu nước, thương dân. Người được giảng viên giới thiệu là có tư tưởng về đoàn kết, tập hợp lực lượng làm cách mạng bao gồm: Tín đồ Thiên Chúa giáo, […]

Read More

Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ thể hóa trong mấy giai đoạn cách mạng?

Dân tộc Việt Nam là đất nước bị áp bức, xâm lược trong một thời gian dài, vậy nên mục tiêu giải phóng dân tộc là quan trọng nhất, cấp bách đối với toàn dân tộc. Hồ Chí Minh xem con người là mục tiêu của cách mạng và mục tiêu này được Người cụ […]

Read More

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả gì?

Mọi hoạt động trong cuộc sống, muốn thành công và đạt được kết quả thì trong một tập thể phải luôn đoàn kết giúp đỡ nhau. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân đưa đến hệ quả mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm. Câu hỏi: […]

Read More

Hồ Chí Minh xem “tham ô, lãng phí, quan liêu” là?

Từ bao đời nay, Việt Nam là một đất nước bị giặc ngoại xâm đô hộ, chèn ép bao nhiêu năm, không chỉ có như vậy, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh vấn đề tham ô, quan liêu trong nội bộ đất nước. Hồ Chí Minh xem “tham ô, lãng phí, quan liêu” là giặc […]

Read More

Câu nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” của Hồ Chí Minh thể hiện tầm quan trọng của nguyên tắc xây dựng đạo đức nào sau đây?

Đạo đức là yếu tố quyết định nên phẩm chất con người, cần ý thức được đạo đức, lối sống trong hoạt động của mình. Câu nói “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” của Hồ Chí Minh thể hiện tầm quan trọng của nguyên tắc […]

Read More

Hồ Chí Minh trình bày khái niệm “văn hóa” vào năm nào?

Hồ Chí Minh nêu văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người sáng tạo ra với phương thức sử dụng chúng, nhằm đáp ứng lẽ sinh tồn, đồng thời đó cũng là mục đích của cuộc sống loài người. Hồ Chí Minh trình bày khái niệm “văn […]

Read More

Quan điểm “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau” của Hồ Chí Minh về chuẩn mực đạo đức nào sau đây?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là đường lối đúng đắn, là hệ tư tưởng vĩ đại xuyên suốt mọi thời đại của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào về Bác. Quan điểm “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, khi hưởng thụ thì mình nên đi sau” của Hồ […]

Read More

Trong các lĩnh vực của văn hóa, Hồ Chí Minh xem lĩnh vực nào có sứ mệnh “trồng người”, đào tạo con người mới, cán bộ mới, nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp cách mạng?

Văn hóa trong đời sống con người là không thể thiếu, Hồ Chí Minh chính là tấm gương và Bác đã đề cao văn hóa về giáo dục, bởi giáo dục là yếu tố để duy trì và phát triển trí tuệ con người. Trong các lĩnh vực của văn hóa, Hồ Chí Minh xem […]

Read More

Lý do nào được giảng viên đưa ra để giải thích cho nhận định: Tư tưởng về đoàn kết quốc tế của Hồ Chí Minh là rất mới, chưa có tiền lệ trong truyền thống dân tộc?

Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đường lối đúng đắn nhất để toàn thể dân tộc Việt Nam học tập và noi theo, bởi Bác là tấm gương sáng là vị lãnh tụ thiên tài, niềm tự hào của dân tộc. Lý do được giảng viên đưa ra để giải thích cho nhận định: […]

Read More

Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là gì?

Nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân sẽ làm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cá nhân là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu […]

Read More

Trong xây dựng các giá trị, chuẩn mực đạo đức mới và chống các biểu hiện, hành vi vô đạo đức, theo Hồ Chí Minh, cần phải lấy yếu tố nào làm trọng tâm?

Các giá trị chuẩn mực của mỗi công dân là điều cần thiết và quan trọng trong thời buổi xã hội ngày càng phát triển. Trong xây dựng các giá trị, chuẩn mực đạo đức mới và chống các biểu hiện, hành vi vô đạo đức, theo Hồ Chí Minh, cần phải lấy XÂY làm […]

Read More

Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh đến vấn đề gì khi khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”

Từ lâu, vấn đề đạo đức lối sống luôn là vấn đề quan trọng đối với mỗi người. Bác Hồ cũng đã khằng định điều đó qua việc xây dựng đạo đức cách mạng. Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh đến vấn nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng khi khẳng định: “Người cách […]

Read More

Nội dung chủ yếu của bản sắc dân tộc bao gồm là gì?

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có một bản sắc văn hóa riêng, tiếng nói riêng, phong tục tập quán khác biệt. Ở đó, mỗi công dân có quyền tự hào và giữ gìn nét đẹp bản sắc dân tộc. Nội dung chủ yếu của bản sắc dân tộc bao gồm tinh thần độc […]

Read More

Theo Hồ Chí Minh, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH là nền tảng của?

Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng đất nước, đạo đức là vấn đề quan trọng, cốt lõi để làm được điều đó, toàn dân tộc phải ý thức được sự quan trọng của đạo đức. Theo Hồ Chí Minh, CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH là nền tảng của Đạo đức mới. Câu hỏi: Theo […]

Read More

Luận điểm: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” của Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm/bài viết nào?

Hồ Chí Minh đã từng khẳng định về con người cách mạng phải có đạo đức cách mạng trong sáng thể hiện ở lòng yêu nước, hết lòng vì đất nước. Luận điểm: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang” […]

Read More