Vai trò của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay?

Vai trò của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay?

Vai trò của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đối với xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay?

Lời giải

Cách mạng khoa học và công nghệ làm biến đổi tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, một động lực quan trọng bảo đảm cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Nó làm biến đổi, nâng cao trình độ công cụ, phương tiện lao động; biên lao động từ thủ công lên cơ khí hóa, từ cơ khí hóa lên tự động hóa, làm tăng sức mạnh chinh phục tự nhiên của con người, tạo ra năng suất lao động ngày càng cao; mở rộng và làm phong phú đối tượng lao động (tạo ra những đối tượng lao động mới); nâng cao trình độ nhận thức, hoàn thiện kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm sản xuất của người lao động. Người lao động dần dần không còn là nhân tố trực tiếp thao tác trong hệ thống kỹ thuật, công nghệ mà chủ yếu là sáng tạo và điều khiển quá trình đó.

Ngày nay khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Cùng với thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, cách mạng khoa học và công nghệ góp phần giải quyết các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất; làm tăng hiệu quả việc tổ chức, quản lý phân công lao động xã hội và phân phối sản phẩm; hoạch định kê hoạch đầu tư, phát triển cơ cấu ngành nghề… một cách hợp lý. Mặt khác, khoa học và công nghệ hiện đại cũng làm biến đổi, phát triển tâm lý, phong cách, phương pháp tư duy, đời sống văn hóa, tinh thần xã hội và con người ngày càng đa dạng, phong phú và hiện đại.

Chủ nghĩa xã hội, về bản chất có sự thống nhất nội tại với cách mạng khoa học, công nghệ và hơn nữa nó không thể phát triển, nếu không ứng dụng các thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, để có sự thống nhất đó cần phải thường xuyên hoàn thiện các quan hệ xã hội, đổi mới tư duy, cơ chế quản lý, chính sách đối với khoa học và công nghệ; đổi mới phương pháp và hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế về văn hóa, khoa học, kỹ thuật.

Với nước ta hiện nay, cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại có vai trò cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt, là nền tảng, động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển nhanh và bền vững cho đất nước. Khoa học và công nghệ góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao trình độ quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Làm chuyển nền kinh tế lạc hậu, chất lượng hiệu quả thấp dựa vào sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp là chính sang nền kinh tế công nghiệp hiện đại có năng suất cao để tiếp tục tạo dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.

Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Thực hiện những bước đi thích hợp để đi tắt đón đầu, nhanh chóng đạt mục tiêu đến năm 2020 căn bản nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.